Trắc nghiệm vật lý 10 bài 25: Động năng

Đề trắc nghiệm vật lý lớp 10 bài 25 - Động năng có đáp án

Câu 3. Tìm phát biểu đúng.

A. Động lượng và động năng có cùng đơn vị vì chúng đều phụ thuộc khối lượng và vận tốc của vật.

B. Động năng được đo bằng tích của khối lượng và bình phương vận tốc.

C. Khi ngoại lực tác dụng lên vật và sinh công dương thì động năng của vật tăng.

D. Động năng bằng bình phương động lượng chia hai.

Câu 4. Tìm câu sai. Động năng của một vật không đổi khi

A. chuyển động thẳng đều.

B. chuyển động tròn đều.

C. chuyển động cong đều.

D. chuyển động biến đổi đều.

Câu 5. Chọn phương án đúng. Động năng của một vật thay đổi khi vật

A. chuyển động thẳng đều.

B. chuyển động tròn đều.

C. chuyển động với vận tốc không đổi

D. chuyển động biến đổi đều.

Câu 6. Có hai vật ${m}_{1}$ và ${m}_{2}$cùng khối lượng 2m, chuyển động thẳng đều cùng chiều, vận tốc ${m}_{1}$ so với ${m}_{2}$ có độ lớn bằng v, vận tốc của ${m}_{2}$ so với người quan sát đứng yên trên mặt đất cũng có độ lớn bằng v. Kết luận nào sau đây là sai?

A. Động năng của ${m}_{1}$ trong hệ quy chiều gắn với ${m}_{2}$ là ${m}{v}^{2}$

B. Động năng của ${m}_{2}$ trong hệ quy chiều gắn với người quan sát là ${m}{v}^{2}$

C. Động năng của ${m}_{1}$ trong hệ quy chiều gắn với người quan sát là 2${m}{v}^{2}$

D. Động năng của ${m}_{1}$ trong hệ quy chiều gắn với người quan sát là 4${m}{v}^{2}$

Câu 18. Nếu khối lượng vật tăng gấp 2 lần, vận tốc vật giảm đi một nửa thì

A. động lượng và động năng của vật không đổi

B. động lượng không đổi, động năng giảm 2 lần

C. động lượng tăng 2 lần, động năng giảm 2 lần

D. động lượng tăng 2 lần, động năng không đổi

Câu 19. Tìm câu sai.

A. Động lượng và động năng có cùng đơn vị vì chúng đều phụ thuộc khối lượng và vận tốc của vật.

B. Động năng là một dạng năng lượng cơ học có quan hệ chặt chẽ với công

C. Khi ngoại lực tác dụng lên vật và sinh công dương thì động năng của vật tăng.

D. Định lí động năng đúng trong mọi trường hợp lực tác dụng bất kì và đường đi bất kì.

Câu 29. Động năng được tính bằng biểu thức:

A. ${W}_{d}{=}\dfrac{1}{2}{m}^{2}{v}^{2}$

B. ${W}_{d}{=}\dfrac{1}{2}{m}^{2}{v}$

C. ${W}_{d}{=}\dfrac{1}{2}{m}{v}^{2}$

D. ${W}_{d}{=}\dfrac{1}{2}{m}{v}$

Câu 30. Động năng là đại lượng:

A. Vô hướng, luôn dương hoặc bằng không.

B. Vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không.

C. Véctơ, luôn dương.

D. Véctơ, luôn dương hoặc bằng không.

Câu 32. Công thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa động lượng và động năng?

A. ${W_d}{=}\dfrac{p^2}{{{2}{m}}}$

B. ${W}_{d}{=}\dfrac{{{2}{p}^{2}}}{m}$

C. ${W}_{d}{=}\dfrac{{{2}{m}}}{p}^{2}$

D. ${W}_{d}{=}{2}{m}{p}^{2}$

đáp án Trắc nghiệm vật lý 10 bài 25: Động năng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 19A
Câu 2CCâu 20A
Câu 3CCâu 21C
Câu 4DCâu 22D
Câu 5DCâu 23D
Câu 6CCâu 24A
Câu 7CCâu 25B
Câu 8CCâu 26C
Câu 9DCâu 27B
Câu 10CCâu 28B
Câu 11ACâu 29C
Câu 12DCâu 30A
Câu 13CCâu 31D
Câu 14ACâu 32A
Câu 15CCâu 33B
Câu 16ACâu 34B
Câu 17DCâu 35A
Câu 18BCâu 36B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X