Trắc nghiệm Toán 6 bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

Trắc nghiệm Toán 6 bài 4 Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con có đáp án giúp bạn ôn tập kiến thức và rèn luyện giải toán về tập hợp.

Câu 1. Cho tập hợp A={0;2;4;6}, hỏi A có bao nhiêu phần tử:
Câu 2. Tập hợp B={6;7;8;...;56} có bao nhiêu phần tử?
Câu 3. Cho tập hợp A={1;3;4;5;8}, tập hợp con của A là:
Câu 4. Tìm số tự nhiên x sao cho x + 6 = 4
Câu 5. Cho hai tập hợp A={0;2;4}, B={0;1;2;3;4;5}. Phát biểu nào sau đây sai:
Câu 6. Tập hợp C là số tự nhiên x thỏa mãn x - 10 = 15 có số phần tử là?
Câu 7. Số phần tử của tập hợp P gồm các chữ cái của cụm từ “WORLD CUP”

đáp án Trắc nghiệm Toán 6 bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 5D
Câu 2CCâu 6C
Câu 3DCâu 7C
Câu 4C

Dương (Tổng hợp)

Các đề khác

X