Trắc nghiệm Tin học 8 bài 4 - có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 bài 4 (có đáp án): Sử dụng biến trong chương trình đầy đủ nội dung lý thuyết và thực hành tin 8 bài 4

Câu 1. Trong pascal, khai báo nào sau đây đúng?
Câu 2. Đại lượng được đặt tên dùng để lưu trữ dữ liệu, có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình được gọi là:
Câu 3. Trong Pascal, từ khóa để khai báo biến là:
Câu 4. Trong Pascal, từ khóa để khai báo hằng là:
Câu 5. Để khai báo biến x thuộc kiểu xâu kí tự ta khai báo:
Câu 6. Giả sử A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu xâu, X là biến với kiểu dữ liệu số thực. Phép gán sau đây là không hợp lệ không?
Câu 7. Khai báo sau có ý nghĩa gì? Var a: integer; b: Char;
Câu 8. Biến là gì?
Câu 9. Tìm điểm sai trong khai báo hằng sau: Const lythuongkiet :=2010; D. Dư dấu
Câu 10. Cách khai báo nào sau đây là đúng?
Câu 11. Trong Pascal cách đặt tên nào sau đây là đúng?

đáp án Trắc nghiệm Tin học 8 bài 4: Sử dụng biến trong chương trình

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 7C
Câu 2DCâu 8B
Câu 3CCâu 9D
Câu 4ACâu 10A
Câu 5ACâu 11B
Câu 6D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X