Trắc nghiệm Tin học 11 bài 3: Cấu trúc chương trình

Đề trắc nghiệm Tin học 11 bài 3 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 3 Tin học lớp 11 về cấu trúc chương trình có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng?
Câu 2. Từ khóa USES dùng để:
Câu 3. Khai báo hằng nào là đúng trong các khai báo sau:
Câu 4. Phần thân chương trình bắt đầu bằng ….và kết thúc bằng …?
Câu 5. Chọn câu phát biểu hợp lí nhất?
Câu 6. Chọn câu phát biểu hợp lí nhất?
Câu 7. Chọn câu phát biểu hợp lí nhất?
Câu 8. Xét chương trình Pascal dưới đây:

PROGRAM vi_du;
BEGIN
Writeln ('Xin chao cac ban');
Writeln('Moi cac ban lam quen voi Pascal');
END.

Chọn phát biểu sai?
Câu 9. Chọn câu đúng trong các câu sau:
Câu 10. Chọn câu phát biểu hợp lí nhất?

đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 bài 3: Cấu trúc chương trình

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6A
Câu 2DCâu 7B
Câu 3BCâu 8A
Câu 4ACâu 9C
Câu 5CCâu 10D

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X