Trắc nghiệm bài Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Đề trắc nghiệm Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn lại và nắm vững kiến thức đã học về văn bản này.

Câu 1. Văn bản "Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức" thuộc thể loại nào?
Câu 2. Văn bản "Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức" từng được đăng trên tờ báo nào?
Câu 3. Căn cứ vào đâu để tác giả nhận định tiếng "nước mình" không nghèo nàn?
Câu 4. Trong văn bản, tác giả cho rằng yếu tố nào là quan trọng nhất giúp các dân tộc thoát khỏi cảnh bị áp bức.
Câu 5. Câu nào dưới đây không nói về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn An Ninh?
Câu 6. Trong văn bản, tác giả cho rằng một số người đã lấy lí do gì để biện minh cho việc từ bỏ tiếng mẹ đẻ của mình?
Câu 7. Văn bản "Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức" là của tác giả nào?
Câu 8. Trong văn bản, Nguyễn An Ninh phê phán những hành vi nào của thói học đòi "Tây hóa"?
Câu 9. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau:Vì thế đối với người An Nam chúng ta, chối từ tiếng mẹ đẻ đồng nghĩa với từ chối...
Câu 10. Theo tác giả, tiếng nói có vai trò quan trọng như thế nào đối với vận mệnh dân tộc?

đáp án Trắc nghiệm bài Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2DCâu 7D
Câu 3CCâu 8B
Câu 4ACâu 9D
Câu 5BCâu 10B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X