Trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 - Đề số 6

Bộ đề Trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 đề số 6 có đáp án chi tiết gồm các câu hỏi giúp các em ôn tập và nắm vững kiến thức căn bản.

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

Câu 1. The post office is .........the cinema and the drugstore.
Câu 2. I want to buy a dictionary. I go to the ............
Câu 3. ............. the right of the school, there is a lake.
Câu 4. .............. does your mother work?_ In a school.
Câu 5. He is a doctor. He works in a .............. .
Câu 6. Where is your school?
Câu 7. Thuy is thirsty. She'd like some ............. .
Câu 8. I love fruit . I like ............very much.
Câu 9. What ...........you like?
Câu 10. Loan is hungry. She wants some ............. .
Câu 11. Would you like some rice and chicken, Mai? No, thanks . I am ....... .
Câu 12. There is ........... bread on the table.
Câu 13. There is some iced tea but there ......any iced coffee.
Câu 14. What ...........your favorite food?
Câu 15. ............. ? _ He feels tired.
Câu 16. I am tired. I'd like ......... .
Câu 17. She ...........aerobics .
Câu 18. Mimi............to music now.
Câu 19. My grandfather ...........fishing in his free time.
Câu 20. He loves books. He .............them every day.
Câu 21. How .........do you have a bath?
Câu 22. How often do you visit your grandparents?
Câu 23. Which sports do you play?
Câu 24. What do you do .........your free time ?
Câu 25. What does your father do in his free time ?
Câu 26. ............ go to Da Lat?
Câu 27. We are going to visit our grandparents ....... a week.
Câu 28. ........does your father want to travel to Nha Trang with?
Câu 29. They are going to stay ......their uncle and aunt this summer vacation.
Câu 30. What about ......... to the movies?
Câu 31. What are you going to do this weekend ?
Câu 32. Thinh is going ...........a new bicycle next week.
Câu 33. I am going to have English lessons ...........Tuesday.
Câu 34. ......... can't Nga walk to school? - Because she has a pain on her leg.
Câu 35. “ I'm very tired .” – “ ...... “
Câu 36. Let's........
Câu 37. What are you going to do ............ ?
Câu 38. ........Saturday afternoon, we're going to visit my grandparents in the countryside.
Câu 39. Ba and his friends .......going to have a picnic near a lake.
Câu 40. What are you going to do? _ ..........
Câu 41. What is your name?
Câu 42. Where do you live?
Câu 43. Where do they work?
Câu 44. The room of my parents is small. “The room of my parents” means:
Câu 45. How..........oranges would you like?- Six please. And ....... tea.
Câu 46. We go there by car and they go........ foot.
Câu 47. Listen! Who....... to your sister?
Câu 48. ............go to the zoo? - That's a good idea!
Câu 49. In British English, fall means ..........
Câu 50. Don't forget to buy five ....... of bread!

đáp án Trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 - Đề số 6

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 26B
Câu 2CCâu 27C
Câu 3DCâu 28C
Câu 4CCâu 29D
Câu 5ACâu 30C
Câu 6CCâu 31D
Câu 7DCâu 32C
Câu 8DCâu 33A
Câu 9BCâu 34D
Câu 10DCâu 35B
Câu 11ACâu 36B
Câu 12CCâu 37B
Câu 13BCâu 38A
Câu 14CCâu 39A
Câu 15CCâu 40B
Câu 16CCâu 41A
Câu 17BCâu 42A
Câu 18CCâu 43A
Câu 19CCâu 44C
Câu 20DCâu 45D
Câu 21BCâu 46A
Câu 22ACâu 47D
Câu 23ACâu 48A
Câu 24ACâu 49C
Câu 25BCâu 50B

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X