Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 1: Vocabulary and Grammar

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 1 My hobbies về Vocabulary and Grammar có đáp án chi tiết giúp bạn ôn tập các kiến thức về Vocabulary and Grammar đã học

Câu 1. I usually ______ to school by bus.
Câu 2. Tom always _____ breakfast before going to work.
Câu 3. My English teacher _____ Mr Tuan Anh.
Câu 4. Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.
Câu 5. I think Mary ____ a job.
Câu 6. I feel tired. Therefore, I ______ to school.
Câu 7. Chelsea _____ next Sunday.
Câu 8. I am very fond of _______.
Câu 9. Do you like ________? – No, I don’t.
Câu 10. My sister’s hobby is ________ outdoor activities.
Câu 11. After breakfast, I and my friend ____ to the park every Sunday

đáp án Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 1: Vocabulary and Grammar

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 7A
Câu 2CCâu 8A
Câu 3DCâu 9D
Câu 4ACâu 10C
Câu 5CCâu 11A
Câu 6B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X