Trắc nghiệm Tâm lý học đại cương - Phần 7 (Có đáp án)

Bộ đề Trắc nghiệm Tâm lý học đại cương phần 7 gồm có 20 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết tâm lý học có kèm đáp án giúp bạn so sánh, đối chiếu để ôn tập tốt hơn.

Câu 1. Hãy chỉ ra những quan điểm đúng đắn về kiểu khí chất?

1. Khí chất là do kiểu hoạt động thần kinh quy định.
2. Khí chất của con người không thể thay đổi được.
3. Khí chất có thể thay đổi dưới ảnh hưởng của môi trường sống.
4. Không có kiểu khí chất nào là xấu hay tốt hoàn toàn.
5. Kiểu khí chất sôi nổi mang nhiều nhược điểm hơn các kiểu khí chất khác.

Phương án đúng là:
Câu 2. Tổ hợp các thuộc tính tâm lý của cá nhân phù hợp với yêu cầu của một hoạt động nhất định, đảm bảo cho hoạt động đó có kết quả được gọi là:
Câu 3. Những trường hợp nào dưới đây nói về năng lực?

1. Sự hiểu biết rộng về một lĩnh vực nào đó.

2. Một người ghi nhớ nhanh chóng được hình dáng, màu sắc, độ lớn của sự vật.

3. Một người phân biệt rất giỏi các mùi và ghi nhớ chúng một cách chính xác.

4. Một học sinh kể lại rất hay câu chuyện mà mình đã được đọc.

5. Một học sinh rất say mê học môn toán.

Phương án đúng là:
Câu 4. Yếu tố nào dưới đây không thuộc về lí tưởng?
Câu 5. Yếu tố tâm lí nào dưới đây không thuộc xu hướng nhân cách?
Câu 6. Năng lực và tri thức, kĩ năng, kĩ xảo có mối quan hệ:
Câu 7. Trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách, giáo dục có vai trò:
Câu 8. Trong các đặc điểm sau đây của nhân cách, đặc điểm nào thể hiện thuộc tính của khí chất?
Câu 9. Luận điểm nào dưới đây không phản ánh đúng vai trò chủ đạo của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách?
Câu 10. Luận điểm nào dưới đây không phản ánh đúng vai trò quyết định trực tiếp của hoạt động cá nhân đối với sự hình thành và phát triển nhân cách?
Câu 11. Tập thể là:
Câu 12. Tác động của tập thể đến nhân cách thông qua:
Câu 13. Yếu tố đóng vai quyết định đối với sự hình thành năng lực là:
Câu 14. Một con người sinh động, hoạt bát, muốn thay đổi các ấn tượng thường xuyên, dễ dàng thích ứng với những điều kiện thay đổi của cuộc sống. Đó là người thuộc khí chất:
Câu 15. Yếu tố giữ vai trò quyết định trực tiếp đối với sự hình thành, phát triển nhân cách là:
Câu 16. Trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách, tập thể là nhân tố đóng vai trò:
Câu 17. Những đặc điểm cơ bản của nhân cách là:
Câu 18. Yếu tố được coi là nhu cầu xã hội cơ bản, xuất hiện sớm nhất ở con người, có vai trò quyết định đến sự hình thành nhân cách con người là:
Câu 19. Thuộc tính tâm lý là:
Câu 20. Quan hệ giữa các hiện tượng tâm lý là:

đáp án Trắc nghiệm Tâm lý học đại cương - Phần 7 (Có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 11C
Câu 2DCâu 12D
Câu 3BCâu 13B
Câu 4BCâu 14A
Câu 5ACâu 15B
Câu 6ACâu 16A
Câu 7ACâu 17D
Câu 8ACâu 18C
Câu 9ACâu 19D
Câu 10BCâu 20A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X