Trắc nghiệm sử 9 bài 14 : Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 9 bài 14 - Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có đáp án.

Câu 1. Nước xã hội chủ nghĩa ở Mĩ La-tinh là nước nào?
Câu 2. Chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên Xô vào thời gian nào?
Câu 3. Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
Câu 4. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai nước nào vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới?
Câu 5. Ba trung tâm kinh tế lớn của thế giới trong nửa sau thế kỉ XX là:
Câu 6. Chiến tranh lạnh là cuộc đối đầu trực tiếp giữa:
Câu 7. Trật tự thế giới hai cực bị tan rã, một trật tự thế giới mới đang dần hình thành theo chiều hướng:
Câu 8. Xu hướng chung của thế giới hiện nay là gì?
Câu 9. Hiện nay, hầu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy lĩnh vực nào làm trọng điểm?
Câu 10. Tổ chức nào là liên minh kinh tế, chính trị khu vực lớn nhất hành tinh?
Câu 11. Vốn đầu tư của Pháp vào Đông Dương tập trung vào hai ngành:
Câu 12. Tầng lớp tư sản ra đời
Câu 13. Giai cấp nông dân chiếm bao nhiêu %
Câu 14. Xã hội Việt Nam mâu thuẫn như thế nào?
Câu 15. Tư sản dân tộc kinh doanh có tinh thần như thế nào?
Câu 16. Giai cấp có nguồn gôc từ nông dân, từng bước vương lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam là
Câu 17. Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân pháp đầu tư nhiều nhất vào các ngành
Câu 18. Trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp so với lần thứ nhất có nhiều điểm không thay đổi, ngoại từ:
Câu 19. Với chính sách” Chia để trị” ,Thực dân Pháp đã chia nước ta thành các kì với các chế độ chính trị khác nhau, cụ thể là :
Câu 20. Mục đích những thủ đoạn về chính trị, văn hoá, giáo dục của thực dân Pháp ở Việt nam là
Câu 21. Do tác động của cuộc khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam phân hoá thành các giai cấp là
Câu 22. Lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của Cách mạng Việt Nam là
Câu 23. Giai cấp có số lượng không đông, thế lực kinh tế yếu, bị tư sản Pháp chèn ép, một số bộ phận quyền lợi gắn chặt với để quốc ; thái độ không kiên định, dễ thoả hiệp với đế quốc khi được chúng nhượng bộ cho một số quyền lợi, đó là
Câu 24. Trong giai cấp tiểu tư sản, mọt số bộ phận có điều kiện tiếp xúc với các trào lưu tư tưởng, văn hoá tiến bộ, có tình thần hăng hái cách mạng là một lực lượng trong cuộc các mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đó là
Câu 25. Thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương nhằm mục đích?
Câu 26. Vì sao giai cấp tư sản dân tộc không đủ khả năng nắm lấy sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam?
Câu 27. Tư bản Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào lĩnh vực:

đáp án Trắc nghiệm sử 9 bài 14 : Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 15B
Câu 2DCâu 16A
Câu 3ACâu 17A
Câu 4BCâu 18D
Câu 5CCâu 19B
Câu 6BCâu 20C
Câu 7DCâu 21B
Câu 8DCâu 22B
Câu 9BCâu 23D
Câu 10ACâu 24B
Câu 11ACâu 25B
Câu 12BCâu 26D
Câu 13DCâu 27A
Câu 14A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X