Trắc nghiệm Sử 7 bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 7 bài 18 - Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV có đáp án

Câu 1. Tháng 11-1406 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng ở quốc gia Đại Ngu?

A. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần.

B. Quân Minh tràn vào xâm lược

C. Nhà Hồ sụp đổ hoàn toàn.

D. Cuộc khởi nghĩa lật đổ nhà Hồ bùng nổ.

Câu 2. Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng phát triển nhanh chóng ở các vùng từ

A. Thanh Hóa đến Thuận Quảng.

B. Thanh Hóa đến Hóa Châu.

C. Thanh Hóa đến Nghệ An.

D. Thăng Long đến Thanh Hóa.

Câu 3. Nhà Minh sử dụng duyên cớ nào để xuất quân tấn công Đại Ngu?

A. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần

B. Nhà Hồ không thực hiện triều cống theo lệ

C. Nhà Hồ không tiếp nhận sắc phong của vua Minh

D. Nhà Hồ gây xung đột ở biên giới nhà Minh

Câu 4.
"Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ"
Hai câu thơ trên phản ánh điều gì?

A. Chính sách cai trị tàn bạo của quân Minh.

B. Sự phản bội của một số binh lính.

C. Quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta.

D. Cuộc sống khổ cực của nhân dân t

Câu 5. Nội dung nào sau đây không phải chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta?

A. Thi hành chính sách đồng hóa tàn bạo.

B. Đặt ra những thứ thuế vô lý để bóc lột nhân dân ta.

C. Thiết lập một chính quyền tay sai bản xứ

D. Xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ.

Câu 6. Đâu là nguyên nhân chính dẫn đến bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống ách thống trị của nhà Minh?

A. Nhà Minh không thực hiện lời hứa khôi phục nhà Trần.

B. Chính sách cai trị tàn bạo của nhà Minh.

C. Sự phục hồi lực lượng của các quý tộc Trần.

D. Tranh thủ cơ hội chính quyền Minh suy yếu.

Câu 7. Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn tới sự thất bại nhanh chóng của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống Minh?

A. Nhà Hồ không đoàn kết được nhân dân đánh giặc

B. Tương quan lực lượng quá chênh lệch

C. Nhà Hồ không có sự chuẩn bị chu đáo

D. Nhà Hồ đang trong giai đoạn khủng hoảng suy vong

Câu 8. Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh (trước cuộc khởi nghĩa Lam Sơn)?

A. Lãnh đạo là các quý tộc nhà Trần.

B. Có sự thống nhất trên phạm vi cả nước.

C. Diễn ra liên tục trên phạm vi rộng lớn.

D. Đều bị đàn áp đẫm máu.

Câu 9. Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh (trước cuộc khởi nghĩa Lam Sơn)

A. Thiên về phòng thủ, bị động.

B. Vừa đánh cản giặc, vừa rút lui chiến lược.

C. Huy động sức mạnh toàn dân.

D. Thực hiện "Vườn không nhà trống".

Câu 10. Bài học kinh nghiệm điển hình được rút ra từ sự thất bại của cuộc kháng chiến chống Minh do nhà Hồ lãnh đạo cho các cuộc đấu tranh thời kì sau là

A. Phải có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt

B. Phải đoàn kết được toàn dân tộc

C. Phải quy tụ được những tướng lĩnh tài giỏi

D. Phải có những cách đánh giặc độc đáo

đáp án Trắc nghiệm Sử 7 bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6B
Câu 2BCâu 7A
Câu 3ACâu 8B
Câu 4ACâu 9A
Câu 5CCâu 10B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X