Trắc nghiệm Sinh 9 bài 28 : Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 9 bài 28 - Phương pháp nghiên cứu di truyền người có đáp án.

Câu 1. Việc nghiên cứu di truyền ở người gặp khó khăn hơn so với khi nghiên cứu ở động vật do yếu tố nào sau đây?
Câu 2. Đồng sinh là hiện tượng
Câu 3. Hai trẻ đồng sinh cùng trứng thì
Câu 4. Phát biểu dưới đây đúng khi nói về trẻ đồng sinh khác trứng là
Câu 5. Cơ chế của sinh đôi cùng trứng là
Câu 6. Thế nào là phương pháp nghiên cứu phả hệ?
Câu 7. Trẻ đồng sinh cùng trứng khác trẻ đồng sinh khác trứng ở những điểm nào?
Câu 8. Tại sao phải dùng phương pháp phả hệ trong nghiên cứu di truyền người?

đáp án Trắc nghiệm Sinh 9 bài 28 : Phương pháp nghiên cứu di truyền người

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 5D
Câu 2BCâu 6B
Câu 3CCâu 7D
Câu 4CCâu 8D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X