Trắc nghiệm Sinh 9 bài 12 có đáp án, ôn tập kiến thức bài 12 môn Sinh học lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 9 bài 12 - Cơ chế xác định giới tính có đáp án.

Câu 1. Đặc điểm của NST giới tính là
Câu 2. Trong tế bào sinh dưỡng của đa số các loài, số NST giới tính bằng
Câu 3. Trong tế bào sinh dưỡng của mỗi loài sinh vật thì NST giới tính
Câu 4. Trong tế bào 2n ở người, kí hiệu của cặp NST giới tính là
Câu 5. Loài dưới đây có cặp NST giới tính XX ở giới đực và XY ở giới cái là
Câu 6. Loài dưới đây có cặp NST XX ở giới cái và cặp NST XY ở giới đực là
Câu 7. Con đực mang cặp NST giới tính XX, còn con cái mang cặp NST giới tính XY có ở loài nào ?
Câu 8. Con cái mang cặp NST giới tính XX, còn con đực mang cặp NST giới tính XY có ở loài nào ?
Câu 9. Vì sao nói cặp XY là cặp tương đồng không hoàn toàn?
Câu 10. Chức năng của NST giới tính là
Câu 11. Điểm giống nhau giữa NST thường và NST giới tính là: 1. Đều mang gen quy định tính trạng thường. 2. Đều có thành phần hoá học chủ yếu là prôtêin và axit nuclêic. 3. Đều ảnh hường đến sự xác định giới tính. 4. Đều có cá khả năng nhân đôi, phân li và tổ hợp cũng như biến đổi hình thái trong chu kì phân bào. 5. Đều có thể bị biến đổi cấu trúc và số lượng. Số phương án đúng là
Câu 12. Câu có nội dung đúng dưới đây khi nói về sự tạo giao tử ở người là
Câu 13. Ở người phụ nữ bình thường, sự phát sinh giao tử sẽ cho ra các loại giao tử như thế nào về nhiễm sắc thể giới tính ?
Câu 14. Hiện tượng cân bằng giới tính là
Câu 15. Nguyên nhân của hiện tượng cân bằng giới tính là
Câu 16. Tỉ lệ nam và nữ xấp xỉ 1 : 1 là do
Câu 17. Tại sao ở những loài giao phối (động vật có vú và người), tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1:1
Câu 18. Ở những loài mà giới đực là giới dị giao tử thì trường hợp nào trong các trường hợp sau đây đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1?
Câu 19. Có thể sử dụng.....(A)....tác động vào các con cá, có thể làm cá cái biến thành cá đực. (A) là:
Câu 20. Con người đã có thể chủ động điều chỉnh được tỉ lệ (đực : cái) ở vật nuôi cho phù hợp với mục đích sản xuất bằng cách nào ?
Câu 21. Cơ chế xác định giới tính ở các loài sinh vật đơn tính
Câu 22. Ở đa số các loài thú, giới tính được xác định ở thời điểm nào?
Câu 23. Ở người sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST giới tính nào với trứng để tạo hợp tử phát triển thành con trai?
Câu 24. Con trai phải nhận loại tinh trùng mang NST giới tính nào từ bố?
Câu 25. Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính động vật ?

đáp án Trắc nghiệm Sinh 9 bài 12 Cơ chế xác định giới tính

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 14A
Câu 2BCâu 15D
Câu 3CCâu 16D
Câu 4ACâu 17A
Câu 5BCâu 18A
Câu 6ACâu 19A
Câu 7BCâu 20C
Câu 8ACâu 21D
Câu 9BCâu 22A
Câu 10CCâu 23A
Câu 11CCâu 24B
Câu 12DCâu 25B
Câu 13A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X