Trắc nghiệm Sinh 9 bài 11 : Phát sinh giao tử và thụ tinh

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 9 bài 11 - Phát sinh giao tử và thụ tinh có đáp án.

Câu 1. Giao tử là
Câu 2. Giảm phân tạo ra loại tế bào nào ?
Câu 3. Trong quá trình tạo giao tử ở động vật, hoạt động của các tế bào mầm là
Câu 4. Từ một noãn bào bậc I trải qua quá trình giảm phân sẽ tạo ra được
Câu 5. Từ 1 noãn bào bậc 1 qua giảm phân cho mấy loại trứng
Câu 6. Trong quá trình phát sinh giao tử cái ở động vật, từ mỗi noãn bào bậc 1
Câu 7. Qua giảm phân, ở động vật, mỗi noãn bào bậc 1 cho ra
Câu 8. Kết quả phát sinh giao tử cái gồm ...
Câu 9. Số tinh trùng được tạo ra nếu so với số tế bào sinh tinh thì
Câu 10. Từ tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho ra mấy tinh trùng?
Câu 11. Hợp tử được tạo nên từ
Câu 12. Bản chất của thụ tinh là gì
Câu 13. Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là
Câu 14. Sự kiện quan trọng nhất trong quả trình thụ tinh là gì?
Câu 15. Nội dung nào sau đây sai về quá trình thụ tinh?
Câu 16. Có một tế bào sinh dục sơ khai cái nguyên phân 6 lần. Tất cả tế bào con đều trở thành tế bào sinh trứng. Các trứng tạo ra đều tham gia thụ tinh. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng bằng 18,75% và của tinh trùng là 6,25%. Số hợp tử được tạo thành và số tế bào giao tử đực tham gia thụ tinh là
Câu 17. Từ 15 tế bào sinh dục sơ khai của động vật, nguyên phân 5 lần liên tiếp. Tất cả các tế bào con đều tham gia vào quá trình giảm phân tạo thành các tế bào trứng. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 40% thì số hợp tử tạo thành là
Câu 18. Có 3 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân số thể định hướng đã tiêu biến là
Câu 19. Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Khi 10 tế bào sinh trứng của loài này tham gia giảm phân, các trứng sinh ra tham gia thụ tinh và đã tạo ra 2 hợp tử, các trứng không được thụ tinh sẽ tiêu biến. Số lượng nhiễm sắc thể đã bị tiêu biến trong quá trình trên là bao nhiêu?
Câu 20. Ở một loài, giả sử một lần thụ tinh có 100000 tinh trùng tham gia. Cá thể cái sau thụ tinh đẻ được 15 con với tỉ lệ sống của các hợp tử là 60%. Xác định số hợp tử được tạo thành
Câu 21. Một chuột cái đẻ được 6 chuột con. Biết tỉ lệ sống sót là 75%. Số hợp tử được tạo thành là
Câu 22. Sự kiện quan trọng nhất trong thụ tinh về mặt di truyền là
Câu 23. Qua quá trình thụ tinh, bộ NST ở hợp tử có đặc điểm gì?
Câu 24. Quá trình thụ tinh có ý nghĩa gì ?
Câu 25. Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh là gì ?
Câu 26. Tại sao sinh sản hữu tính tạo ra nhiều biến dị tổ hợp
Câu 27. Tại sao biến dị tổ hợp chỉ xảy ra trong sinh sản hữu tính?
Câu 28. Loài tinh tinh có 2n =48, số NST cùng trạng thái trong mỗi giao tử bình thường của loài tinh tinh là bao nhiêu
Câu 29. 1 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb giảm phân tạo ra các giao tử

đáp án Trắc nghiệm Sinh 9 bài 11 : Phát sinh giao tử và thụ tinh

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 16D
Câu 2BCâu 17C
Câu 3ACâu 18C
Câu 4ACâu 19A
Câu 5ACâu 20B
Câu 6CCâu 21C
Câu 7BCâu 22C
Câu 8BCâu 23B
Câu 9CCâu 24D
Câu 10DCâu 25D
Câu 11ACâu 26D
Câu 12BCâu 27D
Câu 13ACâu 28B
Câu 14CCâu 29B
Câu 15D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X