Trắc nghiệm Sinh 9 bài 10 : Giảm phân

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 9 bài 10 - Giảm phân có đáp án.

Câu 1. Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở:
Câu 2. Điều đúng khi nói về sự giảm phân ở tế bào là
Câu 3. Giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp, trong đó NST nhân đôi ?
Câu 4. Trong giảm phân, sự tự nhân đôi của NST xảy ra ở
Câu 5. Phát biểu nào đúng về kỳ trung gian I và II
Câu 6. Hoạt động các NST kép bắt đầu xoắn và co ngắn, cặp NST tương đồng tiếp hợp theo chiều dọc và có thể xảy ra trao đổi chéo, sau đó lại tách rời nhau. Đây là kì nào của lần phân bào nào trong giảm phân?
Câu 7. Trong giảm phân các NST kép tương đồng có sự tiếp hợp và bắt chéo nhau vào kì nào
Câu 8. Trong phân bào lần I của giảm phân, diễn ra tiếp hợp cặp đôi của các NST kép tương đồng theo chiều dọc và bắt chéo với nhau ở kì nào?
Câu 9. Ở ruồi giấm, khi quan sát bộ nhiễm sắc thể người ta thấy có 4 cặp nhiễm sắc thể đang bắt chéo với nhau, tế bào quan sát đang ở kì nào?
Câu 10. Ở kì giữa I của quá trình giảm phân, các NST kép xếp thành mấy hàng trên mặt phẳng xích đạo?
Câu 11. Trong giảm phân I, đặc điểm ở kì giữa là
Câu 12. Diễn biến của nhiễm sắc thể ở kỳ giữa của giảm phân I là
Câu 13. Diễn biến của NST ở kì giữa trong giảm phân lần 1 là
Câu 14. Kết thúc quá trình giảm phân, số NST có trong mỗi tế bào con là
Câu 15. Kết quả kì cuối của giảm phân II các NST nằm gọn trong nhân với số lượng
Câu 16. Qua giảm phân, từ 1 tế bào mẹ cho mấy tế bào con
Câu 17. Các tế bào con tạo ra qua giảm phân có bộ NST như thế nào so với tế bào mẹ?
Câu 18. Các NST trong các tế bào được tạo ra từ giảm phân I
Câu 19. Hiện tượng xảy ra trong giảm phân nhưng không có trong nguyên phân là
Câu 20. Giảm phân khác nguyên phân ở điểm cơ bản nào ?
Câu 21. Các hoạt động xảy ra trong giảm phân mà không xảy ra trong nguyên phân
Câu 22. Điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân là
Câu 23. Nguyên phân khác giảm phân ở điểm nào?
Câu 24. Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II. Tế bào đó có bao nhiêu NST đơn?
Câu 25. Một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8. Theo thứ tự sẽ có bao nhiêu nhiễm sắc thể kép ở kì đầu giảm phân I và kì đầu giảm phân II của một tế bào ở loài này?
Câu 26. Một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8. Theo thứ tự sẽ có bao nhiêu crômatit ở kì đầu giảm phân I và kì đầu giảm phân II của một tế bào ở loài này?
Câu 27. Một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24 ở kỳ sau của giảm phân I có
Câu 28. Ở ruồi giấm 2n = 8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân I. Số NST kép trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau?
Câu 29. Ở một loài động vật (2n=40). Có 5 tế bào sinh dục chín thực hiện quá trình giảm phân. Số nhiễm sắc thể có trong tất cả các tế bào con sau giảm phân là
Câu 30. Hiện tượng mỗi NST kép trong cặp tương đồng phân li về một cực của tế bào ở
Câu 31. Hình dưới minh họa cho kì nào trong các lần phân bào của giảm phân ?

Hình dưới minh họa cho kì nào trong các lần phân bào của giảm phân ? D. Kì sau I hình ảnh
Câu 32. Đặc trưng nào dưới đây của nhiễm sắc thể là phù hợp với kì cuối của giảm phân I?
Câu 33. Kểt thúc kì cuối của giảm phân I, số NST trong tế bào là
Câu 34. Kết thúc giảm phân I ta thu được
Câu 35. Kết quả của giảm phân I các NST nằm gọn trong nhân với số lượng
Câu 36. Hình dưới đây minh hoạ cho thời điểm nào của giảm phân ở tế bào động vật có 2n = 4?

Hình dưới đây minh hoạ cho thời điểm nào của giảm phân ở tế bào động vật có 2n = hình ảnh
Câu 37. Ở kỳ giữa giảm phân II, các NST kép xếp thành mấy hàng trên MPXĐ
Câu 38. Hình dưới đây minh hoạ cho thời điểm nào của giảm phân ở tế bào động vật có 2n = 4?

Hình dưới đây minh hoạ cho thời điểm nào của giảm phân ở tế bào động vật có 2n = hình ảnh
Câu 39. Trong phân bào lần II của giảm phân, NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào ở kì nào?
Câu 40. Diễn biến cûa nhiễm sắc thể ở kì giữa của giảm phân II là
Câu 41. Các cromatit tách nhau đi về 2 cực của tế bào, đây là đặc điểm của kỳ nào trong giảm phân
Câu 42. Hình sau minh họa cho kì nào trong các lần phân bào của giảm phân

Hình sau minh họa cho kì nào trong các lần phân bào của giảm phân C. Kì sau II hình ảnh
Câu 43. Trong giám phân, sự phân li của các crômatit xảy ra vào kì nào ?
Câu 44. Sự giống nhau giữa nguyên phân và giảm phân là: 1. Xảy ra trên cùng một loại tế bào. 2. Có sự nhân đôi của NST kép. 3. Diễn ra qua quá trình tương tự nhau. 4. Hình thái của NST đều biến đổi qua các kì phân bào. 5. Đều tạo ra các tế bào con giống nhau và giống với tế bào mẹ. Câu trả lời đúng là

đáp án Trắc nghiệm Sinh 9 bài 10 : Giảm phân

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 23A
Câu 2ACâu 24C
Câu 3ACâu 25A
Câu 4ACâu 26C
Câu 5CCâu 27C
Câu 6ACâu 28B
Câu 7CCâu 29D
Câu 8CCâu 30B
Câu 9DCâu 31D
Câu 10BCâu 32A
Câu 11BCâu 33A
Câu 12ACâu 34C
Câu 13ACâu 35B
Câu 14CCâu 36D
Câu 15BCâu 37A
Câu 16DCâu 38C
Câu 17BCâu 39B
Câu 18BCâu 40B
Câu 19BCâu 41C
Câu 20BCâu 42C
Câu 21DCâu 43B
Câu 22DCâu 44B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X