Trắc nghiệm Sinh 6 bài 2: Nhiệm vụ của sinh học

Trắc nghiệm bài Nhiệm vụ của sinh học - Câu hỏi trắc nghiệm bài 2 Sinh học 6 với nội dung về Nhiệm vụ của sinh học giúp bạn nắm vững kiến thức.

Câu 1. Sinh vật nào dưới đây không có khả năng di chuyển ?
Câu 2. Sinh học không có nhiệm vụ nào dưới đây ?
Câu 3. Sinh vật nào dưới đây là vật chủ trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết cho con người ?
Câu 4. Lá của loại cây nào dưới đây được sử dụng làm thức ăn cho con người ?
Câu 5. Nhóm nào dưới đây gồm những loài động vật có ích đối với con người ?
Câu 6. Sinh vật nào dưới đây được xếp vào nhóm thực vật ?
Câu 7. Theo phân loại học, “cây” nào dưới đây không được xếp cùng nhóm với những cây còn lại ?
Câu 8. Sinh vật nào dưới đây vừa không phải là thực vật, vừa không phải là động vật ?
Câu 9. Cặp nào dưới đây gồm hai loài thực vật có môi trường sống tương tự nhau ?
Câu 10. Chương trình Sinh học ở cấp Trung học cơ sở không tìm hiểu về vấn đề lớn nào sau đây ?

đáp án Trắc nghiệm Sinh 6 bài 2: Nhiệm vụ của sinh học

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6C
Câu 2DCâu 7A
Câu 3BCâu 8B
Câu 4CCâu 9A
Câu 5ACâu 10C

Dương (Tổng hợp)

Các đề khác

X