Trắc nghiệm Sinh 11 bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Đề trắc nghiệm Sinh 11 bài 9 có đáp án: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Câu 1. Trật tự đúng các giai đoạn trong chu trình Canvin là?

A. khử APG thành AlPG→ cố định CO2→ tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP).

B. cố định CO2→ tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)→ khử APG thành AlPG.

C. khử APG thành AlPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)→ cố định CO2.

D. cố định CO2→ khử APG thành AlPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)→ cố định CO2.

Câu 2. Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng?

A. đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP.

B. đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.

C. đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong NADPH.

D. thành năng lượng trong các liên kết hó học trong ATP.

Câu 3. Sản phẩm của pha sáng gồm?

A. ATP, NADPH VÀ O2.

B. ATP, NADPH VÀ CO2.

C. ATP, NADP+ VÀ O2.

D. ATP, NADPH.

Câu 4. Nhóm thực vật C3 được phân bố?

A. hầu khắp mọi nơi trên Trái Đất.

B. ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.

C. ở vùng nhiệt đới.

D. ở vùng sa mạc.

Câu 5. Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp ?

A. quá trình tạo ATP, NADPH và giải phóng O2.

B. quá trình khử CO2.

C. quá trình quang phân li nước.

D. sự biến đổi trạng thái của diệp lục (từ dạng bình thường sang trạng thái kích thước).

Câu 6. Trong lục lạp, pha tối diễn ra ở?

A. màng ngoài.

B. màng trong.

C. chất nền (strôma).

D. tilacôit.

Câu 7. Thực vật C4 được phân bố?

A. rộng rãi trên Trái Đất, chủ yếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.

B. ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.

C. ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

D. ở vùng sa mạc.

Câu 8. Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là?

A. lúa, khoai, sắn, đậu.

B. ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu.

C. dứa, xương rồng, thuốc bỏng.

D. lúa, khoai, sắn, đậu.

Câu 9. Những cây thuộc nhóm thực vật C3 là?

A. rau dền, kê, các loại rau.

B. mía, ngô, cỏ lồng vực, cỏ gấu.

C. dứa, xương rồng, thuốc bỏng.

D. lúa, khoai, sắn, đậu.

Câu 10. Pha sáng diễn ra trong lục lạp tại?

A. chất nền.

B. màng trong.

C. màng ngoài.

D. tilacôit.

Câu 11. Về bản chất, pha sáng của quang hợp là?

A. quang phân li nước để sử dụng H+, CO2 và electron cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

B. quang phân li nước để sử dụng H+ và electron cho việc hình thành ADP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

C. quang phân li nước để sử dụng H+ và electron cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

D. khử nước để sử dụng H+ và electron cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

Câu 12. Thực vật C4 ưu việt hơn thực vật C3 ở những điểm nào?

A. cường độ quan hợp cao hơn, điểm bão hòa ánh sáng thấp hơn, điểm bù CO2 thấp hơn.

B. cường độ quan hợp cao hơn, điểm bão hòa ánh sáng cao hơn, điểm bù CO2 thấp hơn.

C. nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước thấp hơn.

D. cả B và C.

Câu 13. Chất được tách ra khỏi chu trình Canvin để khởi đầu cho tổng hợp glucozơ là?

A. APG (axit photphoglixêric).

B. RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP).

C. AlPG (alđêhit photphoglixêric).

D. AM (axit malic).

Câu 14. Sản phẩm quang hợp đầu tiên của con đường C4 là?

A. APG (axit photphoglixêric).

B. AlPG (alđêhit photphoglixêric).

C. AM (axit malic).

D. Một chất hữu cơ có 4 cacbon trong phân tử (axit ôxalôaxêtic - AOA).

Câu 15. Chu trình C3 diễn ra thuận lợi trong những điều kiện cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ O2

A. bình thường, nồng độ CO2 cao.

B. và nồng độ CO2 bình thường.

C. O2 cao.

D. và nồng độ CO2 thấp.

Câu 16. Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình Canvin là?

A. RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP).

B. AlPG (alđêhit photphoglixêric).

C. AM (axit malic).

D. APG (axit photphoglixêric).

Câu 17. Ở thực vật CAM, khí khổng?

A. đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm.

B. chỉ mở ra khi hoàng hôn.

C. chỉ đóng vào giữa trưa.

D. đóng vào ban đêm và mở vào ban ngày.

Câu 18. Ở thực vật C4, giai đoạn đầu cố định CO2?

A. và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin, diễn ra ở lục lạp trong tế bào bao bó mạch.

B. và giai đoạn cố định CO2theo chu trình Canvin, diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu.

C. diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch; còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin, diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu.

D. diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu; còn giai đoạn tái cố định CO2theo chu trình Canvin, diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.

Câu 23. Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng

A. Đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP

B. Đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP và NADPH

C. Đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong NADPH

D. Thành năng lượng trong các liên kết hó học trong ATP

Câu 24. Khái niệm pha sáng nào dưới đây của quá trình quang hợp là đầy đủ nhất?

A. Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong ATP

B. Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong ATP và NADPH

C. Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong NADPH

D. Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được chuyển thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong ATP

Câu 25. Pha sáng của quá trình quang hợp là pha chuyển hoá năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các

A. liên kết hoá học trong ATP

B. liên kết hoá học trong ATP và NADPH

C. liên kết hoá học trong NADPH

D. liên kết hoá học trong ATP, NADPH và C6H12O6

Câu 26. Pha sáng là gì?

A. Là pha cố định CO2

B. Là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học

C. Là pha chuyển hóa năng lượng hóa học thành năng lượng ánh sáng

D. Là pha diễn ra trong điều kiện thiếu ánh sáng

Câu 27. Sản phẩm của pha sáng gồm

A. ATP, NADPH VÀ O2

B. ATP, NADPH VÀ CO2

C. ATP, NADP+ VÀ O2

D. ATP, NADPH

Câu 28. Sản phẩm của pha sáng là

A. H2O, O2, ATP

B. H2O, ATP, NADPH

C. O2, ATP, NADPH

D. ATP, NADPH, APG

Câu 31. Sản phẩm của pha sáng gồm

A. ADP, NADPH, O2

B. ATP, NADPH, O2

C. Cacbohiđrat, CO2

D. ATP, NADPH

Câu 32. Pha sáng diễn ra trong lục lạp tại

A. Chất nền

B. Màng trong

C. Màng ngoài

D. Tilacôit

Câu 33. Pha sáng xảy ra trong cấu trúc nào của lục lạp?

A. Stroma

B. Màng tilacôit

C. Chất nền prôtêin

D. Màng lục lạp

Câu 34. Pha sáng diễn ra ở

A. strôma

B. tế bào chất

C. tilacôit

D. nhân

Câu 35. Về bản chất, pha sáng của quang hợp là

A. Quang phân li nước để sử dụng H+, CO2 và electron cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển

B. Quang phân li nước để sử dụng H+ và electron cho việc hình thành ADP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển

C. Quang phân li nước để sử dụng H+ và electron cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển

D. Khử nước để sử dụng H+ và electron cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển

Câu 36. Về bản chất pha sáng của quá trình quang hợp là

A. Pha ôxy hoá nước để sử dụng H+, CO2 và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển

B. Pha ôxy hoá nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ADP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển

C. Pha ôxy hoá nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển

D. Pha khử nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển

Câu 37. Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp ?

A. Quá trình tạo ATP, NADPH và giải phóng O2

B. Quá trình khử CO2

C. Quá trình quang phân li nước

D. Sự biến đổi trạng thái của diệp lục (từ dạng bình thường sang trạng thái kích thích)

Câu 38. Pha sáng của quang hợp được thực hiện bằng phản ứng

A. kích thích của clorôphyl bới các phôton ánh sáng

B. quang phân li nước nhờ năng lượng hấp thụ từ các phôtôn này

C. quang hoá hình thành ATP và NADPH

D. Cả A, B và C đúng

Câu 39. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp?

A. Trong pha sáng diễn ra quá trình quang phân li nước

B. Một trong những sản phẩm của pha sáng là NADH

C. Pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH

D. Ở thực vật, pha sáng diễn ra trên màng tilacoit của lục lạp

Câu 40. Nhận xét nào sau đây là không đúng về pha sáng ?

A. Cố định CO2

B. Diễn ra ở các tilacoit khi có chiếu sáng

C. Giải phóng O2

D. Giải phóng H2O

Câu 41. Trong lục lạp, pha tối diễn ra ở

A. Màng ngoài

B. Màng trong

C. Chất nền (strôma)

D. Tilacôit

Câu 42. Pha tối xảy ra lại cấu trúc nào của lục lạp?

A.Màng lục lạp

B. Stroma

C. Grana

D. Tilacoit

Câu 43. Pha tối của quá trình quang hợp diễn ra ở vị trí nào sau đây?

A. Ở xoang tilacoit

B. Ở tế bào chất của tế bào lá

C. Ở màng tilacôit

D. Ở chất nền của lục lạp

Câu 45. Nguyên liệu được sử dụng trong pha tối là

A. O2, ATP, NADPH

B. ATP, NADPH, CO2

C. H2O, ATP, NADPH

D. NADPH, APG, CO2

Câu 46. Sản phẩm pha sáng dùng trong pha tối của quang hợp là gì?

A. NADPH, O2

B. ATP, NADPH

C. ATP, NADPH và O2

D. ATP và CO2

Câu 48. Trật tự đúng các giai đoạn trong chu trình Canvin là:

A. Khử APG thành AlPG→ cố định CO2→ tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP).

B. Cố định CO2→ tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)→ khử APG thành AlPG

C. Khử APG thành AlPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)→ cố định CO2

D. Cố định CO2→ khử APG thành AlPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)→ cố định CO2

Câu 49. Chu trình Canvin (chu trình C3) có ba giai đoạn. Trình tự của ba giai đoạn là:

A. Khử - phục hồi chất nhận CO2 - tạo sản phẩm đầu liên

B. Tạo sản phẩm đầu tiên - khử - phục hồi chất nhận CO2

C. Tạo sản phẩm đầu tiên - phục hồi chất nhận CO2 - khử

D. Phục hồi chất nhận CO2 - khử - tạo sản phẩm đầu tiên (cacboxyl hóa)

Câu 50. Ở thực vật C3 pha tối diễn ra theo trình tự nào ?

A. Tái sinh chất nhận — cố định CO2 — khử APG

B. Cố định CO2 — khử APG — tái sinh chất nhận

C. Khử APG — tái sinh chất nhận — cố định CO2

D. Cố định CO2 — tái sinh chất nhận — khử APG

Câu 51. Nhóm thực vật C3 được phân bố

A. Hầu khắp mọi nơi trên Trái Đất

B. Ở vùng ôn đới và á nhiệt đới

C. Ở vùng nhiệt đới

D. Ở vùng sa mạc

Câu 52. Nhóm thực vật C3 được phân bố như thế nào?

A. sống ở vùng sa mạc

B. sống ở vùng nhiệt đới

C. chỉ sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới

D. chủ yếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới

Câu 53. Chu trình C3 diễn ra thuận lợi trong những điều kiện cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ O2...

A. Bình thường, nồng độ CO2 cao

B. Và nồng độ CO2 bình thường

C. O2 cao

D. Và nồng độ CO2 thấp

Câu 54. Chu trình C3 diễn ra thuận lợi trong những điều kiện nào?

A. Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, O2 bình thường, nồng độ CO2 cao

B. Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ CO2, O2 bình thường

C. Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, O2 cao

D. Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ CO2, O2 thấp

Câu 55. Chất được tách ra khỏi chu trình Canvin để khởi đầu cho tổng hợp glucozơ là

A. APG (axit photphoglixêric)

B. RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)

C. AlPG (alđêhit photphoglixêric)

D. AM (axit malic)

Câu 57. Những cây thuộc nhóm thực vật C3 là

A. Rau dền, kê, các loại rau

B. Mía, ngô, cỏ lồng vực, cỏ gấu

C. Dứa, xương rồng, thuốc bỏng

D. Lúa, khoai, sắn, đậu

Câu 58. Nhóm thực vật C3 bao gồm các loài cây

A. xương rồng, thanh long, dứa

B. mía, ngô, rau dền

C. cam, bưởi, nhãn

D. xương rồng, mía, cam

Câu 59. Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình Canvin là

A. RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)

B. AlPG (alđêhit photphoglixêric)

C. AM (axit malic)

D. APG (axit photphoglixêric)

Câu 60. Sản phẩm đầu tiên trong pha tối của nhóm thực vật C3 là

A. Alđêhyt photpho glixêtic (AlPG)

B. Ribulozo 1.5 diphotphat

C. Axit photpho glixeric ( APG)

D. Axit oxalo axêtic (AOA)

Câu 63. Thực vật C4 được phân bố

A. Rộng rãi trên Trái Đất, chủ yếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới

B. Ở vùng ôn đới và á nhiệt đới

C. Ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới

D. Ở vùng sa mạc

Câu 64. Nhóm thực vật C4 được phân bố như thế nào?

A. sống ở vùng sa mạc

B. sống ở vùng nhiệt đới

C. chỉ sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới

D. chủ yếu ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới

Câu 65. Ở thực vật C4, giai đoạn đầu cố định CO2

A. Và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin, diễn ra ở lục lạp trong tế bào bao bó mạch

B. Và giai đoạn cố định CO2 theo chu trình Canvin, diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu

C. Diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch; còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin, diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu

D. Diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu; còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin, diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch

Câu 66. Ở nhóm thực vật C4 quá trình cố định CO2 xảy ra chủ yếu ở

A. Lục lạp tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch

B. Lục lạp tế bào mô giậu

C. Tế bào biểu bì trên

D. Tế bào bao bó mạch

Câu 67. Chu trình Calvin ở nhóm thực vật C4 xảy ra chủ yếu ở

A. Lục lạp tế bào mô giậu

B. Lục lạp tế bào quanh bó mạch

C. Lục lạp của khí khổng

D. Tế bào biểu bì

Câu 68. Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra ở đâu?

A. Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào bao bó mạch, giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu

B. Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu, giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bao bó mạch

C. Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin đều diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu

D. Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin đều diễn ra ở lục lạp trong tế bào bao bó mạch

Câu 69. Ở thực vật C4, giai đoạn cố định CO2 tạm thời (chu trình C4) xảy ra ở loại tế bào nào ?

A. Tế bào mô giậu

B. Tế bào bao bó mạch

C. Tế bào mô khuyết

D. Tế bào thịt

Câu 70. Thực vật C4 ưu việt hơn thực vật C3 ở những điểm nào?

A. Cường độ quang hợp cao hơn, điểm bão hòa ánh sáng thấp hơn, điểm bù CO2 thấp hơn

B. Cường độ quang hợp cao hơn, điểm bão hòa ánh sáng cao hơn, điểm bù CO2 thấp hơn

C. Nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước thấp hơn

D. Cả B và C

Câu 71. Ý nào dưới đây không đúng với ưu điểm của thực vật C4 so với thực vật C3?

A. Cường độ quang hợp cao hơn

B. Nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước ít hơn

C. Năng suất cao hơn

D. Thích nghi với những điều kiện khí hậu bình thường

đáp án Trắc nghiệm Sinh 11 bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 37B
Câu 2BCâu 38D
Câu 3ACâu 39B
Câu 4ACâu 40A
Câu 5DCâu 41C
Câu 6CCâu 42B
Câu 7CCâu 43D
Câu 8CCâu 44A
Câu 9DCâu 45B
Câu 10DCâu 46B
Câu 11CCâu 47D
Câu 12DCâu 48D
Câu 13CCâu 49B
Câu 14DCâu 50B
Câu 15BCâu 51A
Câu 16DCâu 52D
Câu 17ACâu 53B
Câu 18DCâu 54B
Câu 19BCâu 55C
Câu 20CCâu 56D
Câu 21CCâu 57D
Câu 22BCâu 58C
Câu 23BCâu 59D
Câu 24BCâu 60C
Câu 25BCâu 61B
Câu 26BCâu 62C
Câu 27ACâu 63C
Câu 28CCâu 64D
Câu 29DCâu 65D
Câu 30BCâu 66B
Câu 31BCâu 67B
Câu 32DCâu 68A
Câu 33BCâu 69A
Câu 34CCâu 70D
Câu 35CCâu 71D
Câu 36CCâu 72A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X