Trắc nghiệm Sinh 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

Đề trắc nghiệm Sinh 11 bài 27 có đáp án: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

Trắc nghiệm Sinh 11 bài 27 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Cảm ứng ở động vật (tiếp theo) kèm đáp án giúp học sinh tổng hợp, ghi nhớ kiến thức đã học trong bài.

Câu 1. Hệ thần kinh dạng ống có ở

A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú

B. Côn trùng, cá, lưỡng cư, chim, thú

C. Cá, lưỡng cư, bò sát, giun đất, thú

D. Cá, lưỡng cư, thân mềm, chim, thú

Câu 2. Hệ thần kinh ống gặp ở động vật nào?

A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.

B. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun đốt.

C. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, thân mềm.

D. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun tròn

Câu 3. Hệ thần kinh ống gặp ở động vật nào

A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.

B. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun đốt.

C. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, thân mềm.

D. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun tròn

Câu 5. Hệ thần kinh ống được cấu tạo từ hai phần rõ rệt là

A. Não và tuỷ sống.

B. Thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên,

C. Não và thần kinh ngoại biên.

D. Tuỷ sống và thần kính ngoại biên.

Câu 7. Não bộ của hệ thần kinh dạng ống gồm có

A. Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và hành não

B. Bán cầu đại não, não trung gian, củ não sinh tưC. Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não

C. Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não

D. Bán cầu đại não, não trung gian, cuống não, tiểu não và trụ não

Câu 10. Bộ phận của não đóng vai trò trong điều khiển các hoạt động của cơ thể là

A. não trung gian.

B. não giữa.

C. bán cầu đại não.

D. tiểu não và hành não

Câu 12. Bộ phận thần kinh ngoại biên bao gồm

A. Não và các hạch thần kinh

B. Tủy sống và các hạch thần kinh

C. Hạch thần kinh và dây thần kinh

D. Não và tủy sống

Câu 14. Hệ thần kinh điều khiển hoạt động của cơ vân (có ý thức) là:

A. Hệ thần kinh vận động

B. Hệ thần kinh đối giao cảm

C. Hệ thần kinh giao cảm

D. Hệ thần kinh dinh dưỡng

Câu 16. Ở hệ thần kinh dạng ống, hệ thần kinh nào điều khiển và điều hòa hoạt động của các nội quan:

A. Hệ thần kinh vận động

B. Hệ thần kinh đối giao cảm

C. Hệ thần kinh giao cảm

D. Hệ thần kinh sinh dưỡng

Câu 17. Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc nào?

A. Phản xạ có điều kiện

B. Phản xạ không điều kiện

C. Phản xạ

D. Không theo nguyên tắc nào

Câu 18. Nguyên tắc hoạt động của hệ thần kinh dạng ống là?

A. Phản xạ

B. Phản xạ không điều kiện

C. Phản xạ có điều kiện

D. Tập tính

Câu 19. Động vật càng thích nghi với điều kiện môi trường do có?

A. Phản xạ có điều kiện càng tăng

B. Phản xạ không điều kiện càng tăng

C. Phản xạ càng tăng

D. Không liên quan đến phản xạ

Câu 20. Số lượng phản xạ có điều kiện càng tăng thì?

A. Động vật càng thích nghi hơn với điều kiện môi trường

B. Động vật mất hết các phản xạ không điều kiện

C. Phản xạ của động vật càng nhanh

D. Không xác định được ảnh hưởng

Câu 21. Điều nào sau đây không đúng với sự tiến hóa của hệ thần kinh ?

A. Tiến hóa theo dạng lưới → chuỗi hạch → dạng ống

B. Tiến hóa theo hướng tiết kiệm năng lượng trong phản xạ

C. Tiến hóa theo hướng phản ứng chính xác và thích ứng trược kich thích của môi trường

D. Tiến hóa theo hướng tăng lượng phản xạ nên cần nhiều thời gian để phản ứng

Câu 22. Nhận định nào dưới đây là không đúng

A. Càng cao trong bậc tiến hóa, cấu tạo của cơ thể càng phân hóa, tổ chức thần kinh càng hoàn thiện

B. Hệ thần kinh phát triển theo hướng từ chỗ không có hệ thần kinh đến HTK dạng lưới rồi đến HTK dạng chuỗi hạch và cuối cùng là HTK dạng ống.

C. Tổ chức thần kinh càng tiến hóa thì phản ứng của cơ thể ngày càng có tính định khu và ít tiêu tốn năng lượng

D. Ở động vật đã có hệ thần kinh, hiện tượng cảm ứng được thực hiện qua cơ chế phản xạ

Câu 23. Nội dung nào sau đây sai ?

A. Cảm ứng ở thực vật là các cử động diễn ra chậm hơn nhiều so với động vật

B. Cảm ứng ở động vật diễn ra nhanh hơn so với thực vật nhờ có sự can thiệp của hệ thần kinh.

C. Về thực chất, cảm ứng xảy ra ở động vật và thực vật như nhau, vì đều do các hormone điều khiển

D. Cảm ứng ở động vật và thực vật đều giúp cơ thể thích nghi với môi trường sống

Câu 24. Nội dung nào sau đây đúng ?

A. Cảm ứng ở thực vật là các cử động diễn ra nhanh hơn nhiều so với động vật

B. Cảm ứng ở động vật diễn ra nhanh hơn so với thực vật nhờ có sự can thiệp của hệ thần kinh.

C. Về thực chất, cảm ứng xảy ra ở động vật và thực vật như nhau, vì đều do các hormone điều khiển

D. Cảm ứng ở động vật và thực vật không giúp cơ thể thích nghi với môi trường sống

Câu 26. Ở động vật có các tổ chức thần kinh, hệ thần kinh tiến hóa nhất là

A. Hệ thần kinh dạng lưới

B. Hệ thần kinh dạng chuỗi

C. Hệ thần kinh dạng ống

D. Không so sánh được sự tiến hóa

Câu 27. Mô tả nào dưới đây về hệ thần kinh dạng ống là không đúng

A. Cùng với sự tiến hóa, số lượng tế bào thần kinh ngày càng ít đi nhưng kích thước lớn dần

B. Cùng với sự tiến hóa, sự liên kết và phối hợp hoạt động của các tế bào thần kinh ngày càng phức tạp.

C. Bán cầu đại não ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong điều khiển các hoạt động sống của cơ thể.

D. Đầu trước của ống phát triển mạnh thành não bộ, phần sau hình thành tủy sống

Câu 28. Mô tả nào dưới đây không đúng ?

A. Tổ chức thần kinh chỉ có từ động vật đa bào, khi đã có sự phân hóa về tổ chức cơ thể

B. Tổ chức thần kinh có độ phức tạp tương ứng với mức tiến hóa của động vật

C. Hệ thần kinh giúp các phản ứng diễn ra nhanh và chính xác hơn

D. Khả năng đáp ứng nhanh và chính xác của hệ thần kinh không phụ thuộc vào mức độ tiến hóa của tổ chức thần kinh

đáp án Trắc nghiệm Sinh 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 15C
Câu 2ACâu 16D
Câu 3ACâu 17C
Câu 4CCâu 18A
Câu 5BCâu 19A
Câu 6CCâu 20A
Câu 7ACâu 21D
Câu 8CCâu 22C
Câu 9BCâu 23C
Câu 10CCâu 24B
Câu 11DCâu 25A
Câu 12CCâu 26C
Câu 13BCâu 27A
Câu 14ACâu 28D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X