Trắc nghiệm Sinh 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

Đề trắc nghiệm Sinh 11 bài 27 có đáp án: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

Trắc nghiệm Sinh 11 bài 27 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Cảm ứng ở động vật (tiếp theo) kèm đáp án giúp học sinh tổng hợp, ghi nhớ kiến thức đã học trong bài.

Câu 1. Hệ thần kinh dạng ống có ở
Câu 2. Hệ thần kinh ống gặp ở động vật nào?
Câu 3. Hệ thần kinh ống gặp ở động vật nào
Câu 4. Hệ thần kinh dạng ống có các thành phần nào:
(1) Não (2) Hạch thần kinh (3) Tủy sống (4) Dây thần kinh
Câu 5. Hệ thần kinh ống được cấu tạo từ hai phần rõ rệt là
Câu 6. Bộ phận thần kinh trung ương bao gồm:
(1) Não (2) Hạch thần kinh (3) Tủy sống (4) Dây thần kinh
Câu 7. Não bộ của hệ thần kinh dạng ống gồm có
Câu 8. Não bộ của hệ thần kinh dạng ống gồm có:
(1) Bán cầu đại não (2) Não trung gian (3) Não giữa (4) Tiểu não (5) Hành não
Câu 9. Trong quá trình tiến hóa của động vật có xương sống, phần não ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong việc điều khiển hoạt động sống của cơ thể là
Câu 10. Bộ phận của não đóng vai trò trong điều khiển các hoạt động của cơ thể là
Câu 11. Bộ phận thần kinh ngoại biên bao gồm: (1) Não (2) Hạch thần kinh
(3) Tủy sống (4) Dây thần kinh
Câu 12. Bộ phận thần kinh ngoại biên bao gồm
Câu 13. Hệ thần kinh vận động điều khiển hoạt động của
Câu 14. Hệ thần kinh điều khiển hoạt động của cơ vân (có ý thức) là:
Câu 15. Cơ quan nào dưới đây không được điều khiển bởi hệ thần kinh sinh dưỡng
Câu 16. Ở hệ thần kinh dạng ống, hệ thần kinh nào điều khiển và điều hòa hoạt động của các nội quan:
Câu 17. Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc nào?
Câu 18. Nguyên tắc hoạt động của hệ thần kinh dạng ống là?
Câu 19. Động vật càng thích nghi với điều kiện môi trường do có?
Câu 20. Số lượng phản xạ có điều kiện càng tăng thì?
Câu 21. Điều nào sau đây không đúng với sự tiến hóa của hệ thần kinh ?
Câu 22. Nhận định nào dưới đây là không đúng
Câu 23. Nội dung nào sau đây sai ?
Câu 24. Nội dung nào sau đây đúng ?
Câu 25. Ở động vật có các tổ chức thần kinh là: I. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch; II. Hệ thần kinh dạng ống; III. Hệ thần kinh dạng lưới
Hướng tiến hóa của hệ thần kinh từ thấp đến cao là:
Câu 26. Ở động vật có các tổ chức thần kinh, hệ thần kinh tiến hóa nhất là
Câu 27. Mô tả nào dưới đây về hệ thần kinh dạng ống là không đúng
Câu 28. Mô tả nào dưới đây không đúng ?

đáp án Trắc nghiệm Sinh 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 15C
Câu 2ACâu 16D
Câu 3ACâu 17C
Câu 4CCâu 18A
Câu 5BCâu 19A
Câu 6CCâu 20A
Câu 7ACâu 21D
Câu 8CCâu 22C
Câu 9BCâu 23C
Câu 10CCâu 24B
Câu 11DCâu 25A
Câu 12CCâu 26C
Câu 13BCâu 27A
Câu 14ACâu 28D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X