Trắc nghiệm Quản trị sản xuất đề số 8 (Có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Quản trị sản xuất đề số 8 gồm 30 câu trắc nghiệm lý thuyết môn Quản trị sản xuất có đáp án giúp bạn ôn tập kiến thức tốt hơn.

Câu 1. Quyết định về sản phẩm, dịch vụ bao gồm:
Câu 2. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sản phẩm, dịch vụ ngoại trừ:
Câu 3. Các bước sau đây,bước nào giai đọan nào không nằm trong quá trình của giai đoạn phát triển sản phẩm
Câu 4. Ở các nước phát triển, việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới thường tổ chức thành 3 loại nhóm nghiên cứu đó là:
Câu 5. Khi đề xuất phát triển sản phẩm mới, nhóm nghiên cứu cần đảm bảo các yêu cầu nào?
Câu 6. Chọn câu sai
Câu 7. Trong các giai đoạn của chu kỳ sống sản phẩm thì giai đoạn nào việc sản xuất đã đi vào ổn định:
Câu 8. Sự thay đổi về người cung ứng, về tiêu chuẩn nghề nghiệp, về phân phối các nguồn lực là:
Câu 9. Các nhân tố có thể tạo ra cơ hội phát triển sản phẩm mới, ngoại trừ:
Câu 10. Tìm câu sai:
Câu 11. Căn cứ nào sau đây không phải là căn cứ để lựa chọn công suất:
Câu 12. Phương pháp tính toán để lựa chọn công suất sử dụng:
Câu 13. Khi thị trường biến động dẫn đến công suất lớn hơn nhu cầu thì doanh nghiệp nên:
Câu 14. Khi thị trường biến động dẫn đến sự mất cân đối giữa nhu cầu và công suất trong thời gian ngắn doanh nghiệp nên chọn:
Câu 15. Nguyên tắc lựa chọn thiết bị: (chọn câu sai)
Câu 16. Kể tên các loại quá trình công nghệ:
Câu 17. Công nghệ gián đoạn được sử dụng khi:
Câu 18. Công nghệ lặp lại được sử dụng khi:
Câu 19. Công nghệ liên tục được sử dụng khi:
Câu 20. Phương tiện vận chuyển của công nghệ gián đoạn:
Câu 21. Phương tiện vận chuyển của công nghệ liên tục:
Câu 22. Phương tiện vận chuyển của công nghệ lặp lại:
Câu 23. Đối với công nghệ gián đoạn:
Câu 24. Đối với công nghệ liên tục:
Câu 25. Đối với công nghệ lặp lại:
Câu 26. Quyết định về sản phẩm dịch vụ có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của doanh nghiệp?
Câu 27. Quyết định về sản phẩm dịch vụ bao gồm những gì?
Câu 28. Công suất lý thuyết là?
Câu 29. Công suất mong đợi khi tính toán lấy tối đa là?
Câu 30. Bước nào sau đây không có trong quá trình phát triển sản phẩm mới?

đáp án Trắc nghiệm Quản trị sản xuất đề số 8 (Có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 16B
Câu 2CCâu 17A
Câu 3DCâu 18C
Câu 4ACâu 19B
Câu 5DCâu 20A
Câu 6CCâu 21B
Câu 7BCâu 22C
Câu 8CCâu 23A
Câu 9CCâu 24B
Câu 10BCâu 25C
Câu 11DCâu 26C
Câu 12ACâu 27D
Câu 13CCâu 28A
Câu 14DCâu 29C
Câu 15CCâu 30B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X