Trắc nghiệm Quản trị sản xuất đề số 6 (Có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Quản trị sản xuất đề số 6 gồm 30 câu trắc nghiệm lý thuyết môn Quản trị sản xuất có đáp án giúp bạn ôn tập kiến thức tốt hơn.

Câu 1. Các giai đoạn nào sau đây dùng cách đánh giá, khảo sát thị trường, phương pháp ngoại suy đối với các sản phẩm tương tự trên thị trường?
Câu 2. Phương pháp dự báo định tính là gì?
Câu 3. Các phương pháp định tính nào sau đây là sai?
Câu 4. Phương pháp sử dụng được trí tuệ và kinh nghiệm của những cán bộ trực tiếp liên quan đến hoạt động thực tiễn. Phương pháp nào sau đây phù hợp với ưu điểm trên?
Câu 5. Câu nào sau đây là nhược điểm của phương pháp lấy ý kiến của ban quản lý điều hành?
Câu 6. Phương pháp Delphi gồm các bước sau đây. Hãy chọn bước 1?
Câu 7. Căn cứ vào nội dung công việc cần dự báo, người ta thường có các loại dự báo nào?
Câu 8. Các nhân tố chủ quan của doanh nghiệp hay còn gọi là?
Câu 9. Có mấy phương pháp tiếp cận dự báo nhu cầu chính, đó là những phương pháp nào?
Câu 10. Nguyên tắc cơ bản của kỹ thuật Delphi là dựa trên ý kiến của?
Câu 11. Phương pháp Delphi là quá trình?
Câu 12. Ưu điểm của phương pháp Delphi?
Câu 13. Các loại dự báo theo thời gian?
Câu 14. Dự báo ngắn hạn là gì?
Câu 15. Dự báo dài hạn là gì?
Câu 16. Các nhân tố chủ quan tác động đến dự báo nhu cầu gồm?
Câu 17. Lấy ý kiến khách hàng hiện tại và tiềm năng cho kế hoạch tương lai của công ty: câu trên thuộc phương pháp nào trong các phương pháp định tính?
Câu 18. Nhược điểm của phương pháp Delphi?
Câu 19. Dự báo nào sau đây có tác dụng hướng dẫn hệ thống sản xuất, công suất và cách điều độ của công ty?
Câu 20. Là chìa khóa để mở cửa các dự báo khác dùng trong việc lắp đặt kế hoạch, sắp xếp nhân sự, cung cấp nguyên vật liệu và hoạch định marketing – là tính chất của dự báo?
Câu 21. Đường khuynh hướng có thể là đường nào sau đây chọn phương án đúng nhất?
Câu 22. Dự báo định lượng cần thực hiện qua 8 bước ngoại trừ bước nào sau đây:
Câu 23. Các biến động của nhu cầu theo thời gian có thể xảy trong trường hợp nào sau đây:
Câu 24. Ưu điểm của phương pháp Delphi là:
Câu 25. Ưu điểm của phương pháp bình quân là:
Câu 26. Các phương pháp sau đây phương pháp nào cho kết quả dự báo khá chính xác:
Câu 27. Các nhân tố tác động đến dự báo nhu cầu trong quản trị sản xuất?
Câu 28. Các nhân tố chủ quan tác động đến dự báo nhu cầu?
Câu 29. Trong giai đoạn 2,3 của chu kì sống sản phẩm ta thường sử dụng phương pháp nào để dự báo?
Câu 30. Các mô hình chuỗi thời gian bao gồm:

đáp án Trắc nghiệm Quản trị sản xuất đề số 6 (Có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 16C
Câu 2CCâu 17C
Câu 3CCâu 18A
Câu 4CCâu 19B
Câu 5CCâu 20A
Câu 6CCâu 21D
Câu 7CCâu 22C
Câu 8CCâu 23A
Câu 9CCâu 24D
Câu 10CCâu 25A
Câu 11CCâu 26D
Câu 12CCâu 27D
Câu 13CCâu 28D
Câu 14CCâu 29A
Câu 15CCâu 30A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X