Trắc nghiệm Quản trị sản xuất đề số 12 (Có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Quản trị sản xuất đề số 12 gồm có 30 câu trắc nghiệm lý thuyết về Quản trị sản xuất có đáp án giúp bạn ôn tập tốt hơn.

Câu 1. Đâu không phải là công việc trong xác định địa điểm cụ thể?
Câu 2. Khó khăn lớn nhất của phương pháp cho điểm có trọng số là?
Câu 3. Chi phí vận chuyển phụ thuộc vào?
Câu 4. Tiến hành chọn địa điểm gồm mấy bước:
Câu 5. Các nhân tố kinh tế ảnh hưởng đến việc lựa chọn địa điểm (Chọn đáp án sai):
Câu 6. Xác định địa điểm theo phương pháp điểm hòa vốn cần xét:
Câu 7. Trong các điều kiện tự nhiên bao gồm những nhân tố:
Câu 8. Các điều kiện xã hội ảnh hưởng đến việc chọn địa điểm:
Câu 9. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn địa điểm là:
Câu 10. Xác định địa điểm cụ thể cần:
Câu 11. Rất khó xác định được lượng của các nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn địa điểm, nhưng vì tầm quan trọng chúng ta cũng không thể bỏ qua. Lúc này ta có thể dùng phương pháp:
Câu 12. Các bước tiến hành phương pháp cho điểm có trọng số. Tìm đáp án sai:
Câu 13. Việc chọn địa điểm của doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp lớn, thời hạn đầu tư dài thường tiến hành:
Câu 14. Phương pháp hòa vốn xét đến quan hệ giữa:
Câu 15. Bản chất kinh tế của quá trình sản xuất phương pháp hòa vốn có độ tin cậy:
Câu 16. Nhân tố kinh tế gồm có:
Câu 17. Xí nghiệp giấy nên đặt ở nơi nào:
Câu 18. Các nhà hàng nên đặt ở đâu:
Câu 19. Phương pháp tọa độ 1 chiều được áp dụng đối với trường hợp:
Câu 20. Theo phương pháp tọa độ 1 chiều, W là giá trị gì trong công thức xác định cơ sở mới:
Câu 21. Bài toán vận tải là:
Câu 22. Chi phí vận chuyển không phụ thuộc vào:
Câu 23. Phương pháp sử dụng bài toán vận tải:
Câu 24. Nhân tố kinh tế ảnh hưởng đến việc lựa chọn địa điểm:
Câu 25. Các bước tiến hành chọn địa điểm:
Câu 26. Có bao nhiêu bước tiến hành chọn địa điểm:
Câu 27. Câu nào sau đây là nhân tố kinh tế:
Câu 28. Có bao nhiêu bước xác định địa điểm:
Câu 29. Khi xác định địa điểm của doanh nghiệp ảnh hưởng đến:

đáp án Trắc nghiệm Quản trị sản xuất đề số 12 (Có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 16B
Câu 2CCâu 17B
Câu 3DCâu 18A
Câu 4CCâu 19A
Câu 5BCâu 20D
Câu 6ACâu 21A
Câu 7BCâu 22D
Câu 8ACâu 23D
Câu 9CCâu 24D
Câu 10DCâu 25B
Câu 11ACâu 26B
Câu 12DCâu 27A
Câu 13ACâu 28B
Câu 14CCâu 29D
Câu 15A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X