Trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực đề số 5 (Có đáp án)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực đề số 5 bao gồm 25 câu trắc nghiệm lý thuyết môn Quản trị nguồn nhân lực có đáp án giúp bạn ôn tập tốt hơn.

Câu 1. Với tư cách là 1 trong những chức năng cơ bản của quản trị tổ chức thì QTNL là…
Câu 2. Tuyển mộ nhân lực là:
Câu 3. Ai chịu trách nhiệm hầu hết các hoạt động tuyển mộ?
Câu 4. Phương pháp hiệu quả nhất trong việc thu hút nguồn tuyển mộ là:
Câu 5. Đánh giá quá trình tuyển mộ nhằm mục đích gì?
Câu 6. Nguồn lao động có thể tuyển mộ khi có nhu cầu cần tuyển người là:
Câu 7. Quá trình tuyển mộ chịu tác động của yếu tố nào?
Câu 8. Phương pháp nào sau đây không phải là phương pháp thu hút đối với nguồn tuyển mộ bên ngoài?
Câu 9. Phương pháp nào không được sử dụng trong tuyển mộ từ bên trong tổ chức?
Câu 10. Nguồn nhân lực bên trong tổ chức có các nhược điểm nào:
Câu 11. Ưu điểm của nguồn nhân lực bên ngoài tổ chức:
Câu 12. Phương pháp được sử dụng để tuyển mộ từ bên ngoài:
Câu 13. Ý nào sau đây không phải là ưu điểm của nguồn tuyển mộ bên ngoài tổ chức?
Câu 14. Nội dung của quá trình tuyển mộ bao gồm:
Câu 15. Tỉ lệ sàng lọc ở các tổ chức của Việt Nam hiện nay được xác định…
Câu 16. Biện pháp thay thế tuyển mộ nào dưới đây là "cho một tổ chức khác thực hiện công việc dưới dạng hợp đồng thuê lại":
Câu 17. Khi tuyển mộ lao động cần chất lượng cao, không nên chọn vùng nào:
Câu 18. Tại sao trong tuyển mộ cần có "bản mô tả công việc" và "bản xác định yêu cầu công việc đối với người thực hiện"?
Câu 19. Quá trình tuyển chọn nhân lực cần phải đáp ứng được những yêu cầu nào sau đây?
Câu 20. Tuyển chọn là:
Câu 21. Cơ sở của quá trình tuyển chọn:
Câu 22. Tham quan công việc giúp cho người lao động biết được về điều gì?
Câu 23. Phương pháp trắc nghiệm được áp dụng trong tuyển chọn nhân viên lần đầu tiên ở đâu:
Câu 24. Trắc nghiệm có ý nghĩa gì?
Câu 25. Loại trắc nghiệm nào được dùng để đánh giá kinh nghiệm khả năng thực hành của ứng viên?

đáp án Trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực đề số 5 (Có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 14D
Câu 2DCâu 15B
Câu 3CCâu 16A
Câu 4CCâu 17C
Câu 5BCâu 18D
Câu 6CCâu 19D
Câu 7DCâu 20A
Câu 8BCâu 21B
Câu 9CCâu 22D
Câu 10DCâu 23D
Câu 11DCâu 24D
Câu 12DCâu 25B
Câu 13C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X