Trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực đề số 19 (Có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực đề số 19 bao gồm 25 câu trắc nghiệm lý thuyết môn Quản trị nguồn nhân lực có đáp án giúp bạn đối chiếu dễ dàng

Câu 1. Nguyên nhân nào sau đây không phải vi phạm kỷ luật do phía người quản lý gây ra?
Câu 2. Hợp đồng lao động không chấm dứt trong trường hợp nào sau đây:
Câu 3. Câu nào sau đây không đúng:
Câu 4. Câu nào sau đây là đúng:
Câu 5. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn khi:
Câu 6. (……………) là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động.
Câu 7. Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân gồm:
Câu 8. Hợp đồng lao động gồm các loại, ngoại trừ:
Câu 9. Hợp đồng lao động tồn tại:
Câu 10. Bước đầu tiên trong nghe và ghi nhận bất bình là:
Câu 11. Trách nhiệm đối với kỷ luật của phòng quản trị nhân lực.
Câu 12. Sắp xếp trình tự hoà giải tranh chấp lao động cá nhân cho đúng:

1 - Mỗi bên tranh chấp gửi đơn yêu cầu Toà án nhân dân cấp huyện xét xử tranh chấp.

2 - Hội đồng hoà giải lao động cơ sở đưa ra phương án hoà giải để các bên xem xét. Nếu hai bên chấp nhận phương án hoà giải thì lập biên bản hoà giải thành, có chữ ký của hai bên tranh chấp.

3 - Trong trường hợp hoà giải không thành, thì Hội đồng hoà giải lao động cơ sở lập biên bản hoà giải không thành, ghi ý kiến của hai bên tranh chấp và của Hội đồng. Bản sao biên bản phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày hoà giải không thành.

Trình tự đúng là:
Câu 13. Người phụ trách (quản lý trực tiếp) có trách nhiệm gì trong việc giải quyết bất bình của người lao động?
Câu 14. Bất bình tưởng tượng là:
Câu 15. Trong nội bộ tổ chức những nguyên nhân của sự bất bình, trừ:
Câu 16. Các dạng nguồn gốc bất bình:
Câu 17. Nguồn gốc bất bình ngoài tổ chức:
Câu 18. Trong việc giải quyết những phàn nàn của người lao động, người quản lý trực tiếp phải:
Câu 19. Trong giải quyết bất bình, quản trị viên cần phải:
Câu 20. Sự bất bình được giải quyết có tổ chức với sự tham gia của:
Câu 21. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động nào sau đây không đúng?
Câu 22. _________ là người quản lý điều hành doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân) hoặc là những người được ủy quyền, thuê mướn, bổ nhiệm để trực tiếp thực hiện công việc quản lý điều hành doanh nghiệp và được toàn quyền sử dụng và trả công người lao động:
Câu 23. Câu nào sau đây là sai:
Câu 24. Thỏa ước lao động tập thể là ………………. giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động.

Trong dấu “…….” cụm từ còn thiếu:
Câu 25. Thỏa ước lao động tập thể áp dụng đối với:

đáp án Trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực đề số 19 (Có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 14A
Câu 2CCâu 15D
Câu 3BCâu 16D
Câu 4ACâu 17A
Câu 5DCâu 18D
Câu 6BCâu 19C
Câu 7DCâu 20A
Câu 8BCâu 21C
Câu 9CCâu 22C
Câu 10CCâu 23D
Câu 11BCâu 24C
Câu 12BCâu 25D
Câu 13B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X