Trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực đề số 18

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực đề số 18 bao gồm 25 câu trắc nghiệm lý thuyết môn Quản trị nguồn nhân lực có đáp án giúp bạn ôn tập tốt hơn.

Câu 1. Nhu cầu xã hội là gì?
Câu 2. Việc điều chỉnh lương cho nhân viên sẽ ảnh hưởng đến:
Câu 3. Chọn câu trả lời chính xác nhất. Nhà quản trị cần áp dụng chính sách 3Đ là ... để giúp chế độ khen thưởng nhân viên đạt hiệu quả cao nhất.
Câu 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến lương bổng và đãi ngộ là:
Câu 5. Hệ số lương là:
Câu 6. Chế độ tiền lương theo chức vụ là:
Câu 7. Một công nhân làm viêc theo ca, tiền công theo được trả theo chế độ trả công sản phẩm trực tiếp cá nhân. Anh làm được 100 sản phẩm, khi nghiệm thu thì chỉ 95 sản phẩm đạt chất lượng. Đơn giá mỗi sản phẩm là 1500 đồng/sản phẩm. Mỗi sản phẩm không đạt chất lượng bị phạt 10000đ. Vậy, tiền công của công nhân nhận được sau ca làm việc của mình là:
Câu 8. Một nhóm công nhân làm việc có cơ cấu công việc với mức thời gian như sau: 20 giờ công việc bậc 1 với mức lương giờ 2000đ, 15 giờ công việc bậc 2 với mức lương giờ là 3000đ, 6 giờ công việc bậc 3 với mức lương giờ là 4000đ. Hãy tính đơn giá của sản phẩm:
Câu 9. Nhóm công nhân của công ty lắp ráp A lắp ráp sản phẩm có cấp bậc công việc bình quân bậc 3 với mức tiền lương giờ là 4000 đồng. Mức thời gian qui định để hoàn thành 1 sản phẩm là 15 giờ. Tính đơn giá của sản phẩm:
Câu 10. Công nhân điều chỉnh bậc II, mức lương ngày là 69.600 đồng, phục vụ 4 máy cùng loại. Mức sản lượng của công nhân chính trên mỗi máy là 30 sản phẩm. Tính đơn giá tính theo sản phẩm gián tiếp?
Câu 11. Công nhân A hoàn thành kế hoạch sản lượng vượt mức 5%, tiền công sản phẩm theo đơn giá cố định của công nhân đó là 700.000 đồng. Theo qui định, cứ vượt mức 1% thì được thưởng là 2% so với tiền công tính theo đơn giá cố định. Tiền công tính theo sản phẩm có thưởng của công nhân đó là:
Câu 12. Thang lương là bảng xác định quan hệ tỉ lệ về tiền lương giữa những công nhân trong cùng 1 nghề hoặc nhóm nghề ...... theo trình độ lành nghề của họ. Điền vào dấu ........
Câu 13. Khi nghiên cứu lương bổng trên thị trường lao động, các doanh nghiệp cần:
Câu 14. Điền vào chỗ trống: "........ là tất cả các khoản mà người lao động nhận được thông qua mối quan hệ thuê mướn giữa họ với tổ chức."
Câu 15. Thù lao cơ bản được trả dựa trên cơ sở nào:
Câu 16. Ý nghĩa của tiền lương trong doanh nghiệp đối với người lao động?
Câu 17. Thang lương, bảng lương của doanh nghiệp, cơ quan áp dụng làm cơ sở để:
Câu 18. Quan hệ lao động là …
Câu 19. Trong điều kiện chủ nghĩa tư bản hiện đại, xét trong mối quan hệ lao động thì người thợ đóng vai trò là:
Câu 20. “Cơ chế 3 bên” trong quan hệ lao động là mối quan hệ giữa.
Câu 21. Các mức nối tiếp của kỷ luật trừng phạt?
Câu 22. Theo Điều 85 Bộ luật Lao động Việt Nam thì hình thức sa thải không áp dụng trong trường hợp nào sau đây?
Câu 23. Các yếu tố mà một người phụ trách kỷ luật cần có?
Câu 24. Kỷ luật lao động là?
Câu 25. Trình tự các bước để tổ chức công tác thi hành kỷ luật lao động?

đáp án Trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực đề số 18

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 14A
Câu 2ACâu 15D
Câu 3ACâu 16D
Câu 4DCâu 17D
Câu 5CCâu 18D
Câu 6CCâu 19C
Câu 7ACâu 20D
Câu 8ACâu 21A
Câu 9ACâu 22B
Câu 10BCâu 23A
Câu 11ACâu 24C
Câu 12BCâu 25C
Câu 13D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X