Trắc nghiệm Quản trị chiến lược đề số 3 (Có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Quản trị chiến lược đề số 3 cùng với 25 câu trắc nghiệm kiến thức có đáp án môn Quản trị chiến lược giúp bạn ôn tập tốt hơn.

Câu 1. Có bao nhiêu công cụ cung cấp thông tin để xây dựng chiến lược:
Câu 2. Các công cụ cung cấp thông tin để xây dựng chiến lược là:
Câu 3. Các công cụ để xây dựng chiến lược có thể lựa chọn là:
Câu 4. Yếu tố môi trường tác động đến chất lượng sản phẩm, chi phí của các doanh nghiệp là:
Câu 5. Chính sách thương mại nằm trong nhóm yếu tố:
Câu 6. Sức ép của nhà cung cấp giảm nếu:
Câu 7. Sức ép của các nhà cung cấp tăng nếu:
Câu 8. Sức ép của người mua đối với các doanh nghiệp trong ngành sẽ giảm nếu:
Câu 9. Dựa vào công cụ ma trận BCG doanh nghiệp sẽ đầu tư mở rộng sản xuất khi:
Câu 10. Dựa vào công cụ ma trận BCG, doanh nghiệp thực hiện chiến lược thu hoạch khi:
Câu 11. Trong chiến lược khác biệt hóa, yếu tố nào dưới đây được xếp theo thứ tự ưu tiên thấp nhất:
Câu 12. Về mặt kỹ năng và nguồn lực, chiến lược khác biệt hóa đòi hỏi doanh nghiệp phải có:
Câu 13. Về mặt tổ chức, chiến lược khác biệt hóa đòi hỏi doanh nghiệp phải có:
Câu 14. Nhiệm vụ của quản trị chiến lược là gì?
Câu 15. Phát triển tính năng mới của sản phẩm thuộc chiến lươc nào?
Câu 16. Chiến lược phát triển thị trường là chiến lược phát triển về mặt:
Câu 17. Quá trình hoạch định chiến lược có thể chia làm mấy bước chính:
Câu 18. Việc phân tích môi trường quốc gia nhằm mục đích gì?
Câu 19. Trong các chiến lược sau, chiến lược nào thuộc chiến lược cấp vi mô:
Câu 20. Trong mô hình BCG. Một doanh nghiệp ở vị trí ô Dogs, có thể chuyển vị trí sang ô Stars do thực hiện:
Câu 21. Xây dựng phương án chiến lược để phát huy điểm mạnh và khai thác cơ hội là sự phối hợp của cặp các nhóm yếu tố nào?
Câu 22. Ưu điểm của chiến lược khác biệt hóa sản phẩm là gì?
Câu 23. Vai trò của chiến lược cấp chức năng là gì?
Câu 24. Mô hình Just In Time có bao nhiêu nguyên tắc?
Câu 25. Chiến lược cấp chức năng là loại chiến lược nào?

đáp án Trắc nghiệm Quản trị chiến lược đề số 3 (Có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 14D
Câu 2BCâu 15A
Câu 3CCâu 16C
Câu 4BCâu 17C
Câu 5ACâu 18B
Câu 6DCâu 19C
Câu 7BCâu 20D
Câu 8CCâu 21A
Câu 9DCâu 22D
Câu 10DCâu 23D
Câu 11ACâu 24C
Câu 12ACâu 25C
Câu 13A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X