Trắc nghiệm Quản trị chiến lược đề số 13 (Có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm Quản trị chiến lược đề số 13 bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức có đáp án môn Quản trị chiến lược giúp bạn ôn tập tốt hơn.

Câu 1. Nội dung nào sau đây không đúng về mối quan hệ giữa cơ cấu tổ chức và chiến lược?
Câu 2. Nội dung nào sau đây không đúng về phương pháp bảng điểm cân bằng?
Câu 3. Nội dung nào sau đây không phải của việc thực thi chiến lược?
Câu 4. Nội dung nào sau đây không phải đặc điểm của chiến lược cạnh tranh bằng chi phí thấp?
Câu 5. Nội dung nào sau đây không phải đặc điểm của chiến lược khác biệt hóa sản phẩm?
Câu 6. Nội dung nào sau đây không phải đặc điểm của chiến lược tập trung?
Câu 7. Nội dung náo sau đây không phải nguyên tắc triển khai chiến lược?
Câu 8. Nội dung nào sau đây không phải nguyên tắc triển khai hoạch định chiến lược?
Câu 9. Nội dung nào sau đây không phải vai trò của Quản trị chiến lược (QTCL)?
Câu 10. Phương pháp có ưu điểm nổi bật là chuyển đổi tầm nhìn chiến lược của tổ chức thành những mục tiêu hành động cụ thể cho từng bộ phận và nhân viên nên nó giúp cho các tổ chức đạt hiệu quả cao trong việc thực thi chiến lược là?
Câu 11. Phương pháp liên quan đến việc nhận dạng 7 nhân tố phức tạp có ảnh hưởng tới năng lực của doanh nghiệp trong tổ chức thực thi chiến lược là?
Câu 12. Phương pháp mô tả tiêu thức đánh giá môi trường bên trong doanh nghiệp một chiều là tiểm lực tài chính (FS) và lợi thế cạnh tranh (CA); còn chiều kia mô tả hai tiêu thức đánh giá môi trường bên ngoài là sự ổn định của môi trường (ES) và sức mạnh của ngành (IS) là?
Câu 13. Quản trị chiến lược được chia làm mấy giai đoạn?
Câu 14. Quy trình quản trị chiến lược có thể có hoặc không có bước nào dưới đây:
Câu 15. Theo Ma trận SWOT, phương án đòi hỏi doanh nghiệp phải phát huy các mặt mạnh để tận dụng mọi cơ hội thuận lợi cho việc phát triển kinh doanh với hiệu quả cao là?
Câu 16. Theo Ma trận SWOT, Phương án này đòi hỏi doanh nghiệp phải có biện pháp hữu hiện để phòng thủ giảm thiểu các mặt yếu kém, hạn chế và né tránh các nguy cơ trong quá trình xây dựng và thực thi chiến lược là?
Câu 17. Theo Ma trận SWOT, phương án này đòi hỏi doanh nghiệp phải có biện pháp thích hợp để phát huy các mặt mạnh, hạn chế và ngăn ngừa nguy cơ, mới mang lại lợi thế cho hoạt động chiến lược là?
Câu 18. Trong cơ cấu tổ chức cho chiến lược, cơ cấu nào xuất phát từ sự phụ thuộc vào các luồng quyền lực và thông tin theo chiều dọc và chiều ngang?
Câu 19. Trong mô hình ma trận hình thành chiến lược trên cơ sở sự nhạy cảm về giá và sự khác biệt hóa sản phẩm, với sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng chấp nhận khác biệt hóa sản phẩm ở mức cao nhưng có tính nhạy cảm về giá thấp, doanh nên lựa chọn chiến lược nào?
Câu 20. Với sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng chấp nhận khác biệt hóa sản phẩm ở mức thấp và có tính nhạy cảm về giá thấp, doanh nghiệp nên lựa chọn chiến lược cạnh tranh bằng phương thức nào?

đáp án Trắc nghiệm Quản trị chiến lược đề số 13 (Có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 11A
Câu 2ACâu 12A
Câu 3ACâu 13B
Câu 4ACâu 14A
Câu 5ACâu 15A
Câu 6ACâu 16A
Câu 7ACâu 17A
Câu 8ACâu 18A
Câu 9ACâu 19A
Câu 10ACâu 20A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X