Trắc nghiệm Luật kinh doanh - Đề số 7

Bộ đề trắc nghiệm môn Luật kinh doanh có đáp án số 7 gồm 25 câu hỏi giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo để ôn thi đạt kết quả cao

Câu 1. Theo Luật Doanh Nghiệp 2005, chỉ có loại hình công ty này có quyền phát hành chứng khoán:
Câu 2. Quyền mà công ty cổ phần khác với các loại hình công ty khác:
Câu 3. Theo Luật Doanh Nghiệp 2005, Công ty Cổ Phần phải có loại chứng khoán này:
Câu 4. Trong công ty Cổ Phần, phần trăm tổng số cổ phần phổ thông đã bán mà công ty có quyền mua lại không quá:
Câu 5. Theo Luật Doanh Nghiệp 2005, công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể tăng vốn điều lệ bằng cách:
Câu 6. Điều nào sao đây mà thành viên hợp danh khác với thành viên góp vốn:
Câu 7. Trong công ty Hợp Danh, thành viên Hợp Danh có quyền:
Câu 8. Cho các phát biểu sau:
Câu 9. Điền vào chỗ trống:
Câu 10. Chọn phát biểu đúng:
Câu 11. Chọn phát biểu đúng:
Câu 12. Tìm phát biểu sai:
Câu 13. Cho các phát biểu sau:
Câu 14. Chọn phát biểu đúng, đối với công ty cổ phần:
Câu 15. Cuộc họp hội đồng quản trị đuợc tiến hành khi có bao nhiêu thành viên dự họp:
Câu 16. Tìm phát biểu sai, trong công ty trách nhiệm hữu hạn:
Câu 17. Đại hội đồng cổ đông gồm những ai?
Câu 18. Phát biểu nào sai về tên trùng và tên gây nhầm lẫn:
Câu 19. Nếu người nhận chuyển nhượng là tổ chức nước ngoài hoặc người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam thì việc đăng kí thay đổi được thực hiện khi phần góp vốn của các cổ d0ông nước ngoài không vượt quá:
Câu 20. Doanh nghiệp bị thu hồi giấu chứng nhận đăng kí kinh doanh trong trường hợp:
Câu 21. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có 2 thành viên trở lên kèm theo thông báo gửi đến phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng kí kinh doanh theo mẫu MTB-4, khi bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty phải có thêm bản sao hợp lệ:
Câu 22. Công ty được hiểu là sự liên kết của hai hay nhiều cá nhân hoặc pháp nhân bằng _______?_______, nhằm tiến hành để đạt mục tiêu chung.
Câu 23. Điểm khác nhau giữa việc chia công ty và tách công ty:
Câu 24. Vốn điều lệ là:
Câu 25. Cơ quan nào có quyết định cao nhất trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên?

đáp án Trắc nghiệm Luật kinh doanh - Đề số 7

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 14B
Câu 2BCâu 15B
Câu 3ACâu 16A
Câu 4CCâu 17A
Câu 5DCâu 18C
Câu 6DCâu 19A
Câu 7CCâu 20C
Câu 8DCâu 21A
Câu 9BCâu 22A
Câu 10ACâu 23C
Câu 11CCâu 24C
Câu 12DCâu 25A
Câu 13C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X