Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử Đảng - Phần 5 (có đáp án)

Bộ đề Trắc nghiệm Lịch sử Đảng phần 5 gồm có 30 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam kèm theo đáp án giúp bạn ôn tập tốt hơn.

Câu 1. Nhân dân Nam bộ đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược bảo vệ chính quyền cách mạng vào ngày nào?
Câu 2. Đảng ta đã phát động phong trào gì để ủng hộ nhân lực cho Nam Bộ kháng chiến chống Pháp từ ngày 23-9-1945
Câu 3. Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được bầu khi nào?
Câu 4. Kỳ họp Quốc hội thứ nhất thành lập chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khi nào?
Câu 5. Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được thông qua vào ngày tháng năm nào?
Câu 6. Hà Nội được xác định là thủ đô của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà vào năm nào?
Câu 7. Để gạt mũi nhọn tiến công kẻ thù, Đảng ta đã tuyên bố tự giải tán vào ngày tháng năm nào và lấy tên gọi là gì?
Câu 8. Những sách lược nhân nhượng của Đảng ta với quân Tưởng và tay sai ở miền Bắc sau cách mạng tháng Tám
Câu 9. Để quân Tưởng và tay sai khỏi kiếm cớ sách nhiễu, Đảng chủ trương:
Câu 10. Đảng ta đã lựa chọn giải pháp gì trong mối quan hệ với thực dân Pháp sau ngày Pháp và Tưởng ký hiệp ước Trùng Khánh (28-2-1946)
Câu 11. Tại sao Đảng lại lựa chọn giải pháp thương lượng với Pháp?
Câu 12. Sự kiện mở đầu cho sự hoà hoãn giữa Việt Nam và Pháp
Câu 13. Sau khi ký bản Hiệp định Sơ bộ, ngày 9-3-1946, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã ra:
Câu 14. Sau bản Hiệp định sơ bộ, ngày 14-9 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ ký bản Tạm ước với Chính phủ Pháp với nội dung:
Câu 15. Cuối năm 1946, thực dân Pháp đã bội ước, liên tục tăng cường khiêu khích và lấn chiếm thêm một số địa điểm như:
Câu 16. Hiệp ước Hoa - Pháp được ký kết ở đâu?
Câu 17. Quân đội của Tưởng Giới Thạch đã rút hết khỏi miền Bắc nước ta vào thời gian nào?
Câu 18. Hiệp định Sơ bộ được Hồ Chí Minh ký với G. Sanhtơny vào thời gian nào?
Câu 19. Hội nghị Phôngtennơblô diễn ra vào thời gian nào?
Câu 20. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời điểm nào?
Câu 21. Hội nghị Ban thường vụ Trung Đảng họp mở rộng quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc họp vào thời gian nào?
Câu 22. Cuộc tổng giao chiến lịch sử mở đầu của kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta ở Hà Nội đã diễn ra trong:
Câu 23. Những văn kiện nào dưới đây được coi như Cương lĩnh kháng chiến của Đảng ta:
Câu 24. Nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân ta trong quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp:
Câu 25. Phương châm chiến lược của cuộc kháng chiến chống Pháp là:
Câu 26. Tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi" được phát hành khi nào?
Câu 27. Tác giả tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi là ai?
Câu 28. Đâu là nơi được coi là căn cứ địa cách mạng của cả nước trong kháng chiến chống Pháp?
Câu 29. Chiến thắng nào đã căn bản đánh bại âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp?
Câu 30. Khi bắt đầu tiến hành xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã thực hiện chiến lược:

đáp án Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử Đảng - Phần 5 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 16B
Câu 2CCâu 17D
Câu 3CCâu 18A
Câu 4BCâu 19C
Câu 5CCâu 20B
Câu 6BCâu 21B
Câu 7DCâu 22B
Câu 8DCâu 23D
Câu 9CCâu 24A
Câu 10ACâu 25C
Câu 11DCâu 26D
Câu 12CCâu 27C
Câu 13BCâu 28B
Câu 14DCâu 29A
Câu 15DCâu 30C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X