Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 7

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 7 có đáp án

Câu 1. Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến tình hình văn hóa thế giới từ đầu thời cận đại đến đầu thế kỉ XX?

A. Sự giao lưu của các nền văn hóa

B. Sự xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ lớn

C. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ

D. Những biến động của lịch sử từ đầu thời cận đại đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Câu 2. Văn học, nghệ thuật, tư tưởng vào buổi đầu thời cận đại có vai trò quan trọng trong việc

A. Khẳng định những giá trị truyền thống

B. Làm cầu nối để mở rộng giao lưu văn hóa

C. Tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến và hình thành quan điểm, tư tưởng của giai cấp tư sản

D. Định hướng cho sự phát triển của các quốc gia

Câu 4. Chọn ý đúng nhất để hoàn thiện đoạn tư liệu về các nhà văn, nhà thơ tiêu biểu của nước Pháp buổi đầu thời cận đại:

"Coóc nây (1606 - 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền........................... cổ điển Pháp. Laphôngten (1621 - 1695) là nhà ngụ ngôn và........................ cổ điển Pháp. Môlie (1622- 1673) là tác giả nổi tiếng của nền...................... cổ điển Pháp..."

A. Chính kịch...bi kịch...hài kịch

B. Bi kịch...nhà văn...hài kịch

C. Bi kịch...nhà văn...chính kịch

D. Bi kịch... nhà thơ...hài kịch

Câu 6. Người có cống hiến to lớn cho nghệ thuật hợp xướng của thế giới là

A. Traicốpxki (1840- 1893)

B. Béttôven (1770 - 1827)

C. Mooda (1756 - 1791)

D. Bach (1685 - 1750)

Câu 8. Rembran là người nước nào?

A. Anh

B. Hà Lan

C. Pháp

D. Áo

Câu 9. Trào lưu Triết học Ánh sáng xuất hiện ở thế kỉ

A. XV - XVI

B. XVI - XVII

C. XVII - XVIII

D. XVIII - XIX

Câu 10. Được xem như "Những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp năm 1789 thắng lợi" là

A. Các nhà Khai sáng ở thế kỉ XVII - XVIII

B. Các nhà triết học cổ điển ở thế kỉ XVII - XVIII

C. Các nhà văn, nhà thơ cổ điển ở thế kỉ XVII - XVIII

D. Các nhà soạn nhạc kịch cổ điển ở thế kỉ XVII - XVIII

Câu 11. Hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật, các nhà văn, nhà thơ đều thực hiện nhiệm vụ

A. Phản ánh khá đầy đủ, toàn diện hiện thực xã hội

B. Phản ánh đời sống của nhân dân lao động

C. Đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột

D. Bảo vệ những người nghèo khổ

Câu 12. Hãy sắp xếp tên tác giả cho phù hợp với tên các tác phẩm sau:
- Những người khốn khổ
- Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoayơ
- Chiến tranh và hòa bình

A. Víchto Huygô, Mác Tuên, Lép Tônxtôi

B. Lép Tônxtôi, Mác Tuên, Víchto Huygô

C. Víchto Huygô, Lép Tônxtôi, , Mác Tuên

D. Mác Tuên, Víchto Huygô, Lép Tônxtôi

Câu 13. Thơ Dâng là tác phẩm văn học của quốc gia nào?

A. Trung Quốc

B. Nhật Bản

C. Hàn Quốc

D. Ấn Độ

Câu 14. Thơ Dâng là tác phẩm văn học đạt giải Nôben năm 1913 vì

A. Thể hiện rõ tinh thần dân tộc và tinh thần nhân đạo sâu sắc

B. Thể hiện rõ tình yêu hòa bình và tinh thần nhân đạo sâu sắc

C. Thể hiện rõ lòng yêu nước, đấu tranh vì nền hòa bình của nhân loại

D. Thể hiện rõ long yêu nước, yêu hòa bình và tinh thần nhân đạo sâu sắc

Câu 16. "Tác phẩm Đừng động vào tôi" của nhà thơ Hôxê Ridan đã phản ánh

A. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Xingapo

B. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Malaixia

C. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Philíppin

D. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Inđônêxia

Câu 17. Hôxê Mácti là nhà văn nổi tiếng của

A. Mĩ

B. Cuba

C. Mêhicô

D. Vênêxuêla

Câu 18. Công trình nghệ thuật kiến trúc đặc sắc được hoàn thành vào năm 1708 là

A. Điện Cremlin (Nga)

B. Thành Rôma (Italia)

C. Cung điện Vécxai (Pháp)

D. Cung điện Buốckinham (Anh)

Câu 19. Nơi tụ hội nhiều nhà văn hóa lớn của thế giới cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

A. Pari (Pháp)

B. Luân Đôn (Anh)

C. Xanh pêtécbua (Nga)

D. Mađơrít (Tây Ban Nha)

Câu 20. Nhà văn lớn của Mĩ vào thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là:

A. Lép Tôn-xtôi

B. Mác Tuên

C. An-đéc-xen

D. Vích-to Huy-gô

Câu 21. Mác Tuên là nhà văn lớn của Mĩ vào:

A. thế kỉ XVI - đầu thế kỉ XVII

B. thế kỉ XVII - đầu thế kỉ XVIII

C. thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX

D. thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Câu 22. Tác phẩm nổi tiếng của Mác Tuên (1835 - 1910) - nhà văn Mĩ là:

A. Chiến tranh và Hòa bình, Những người I-nô-xăng đi du lịch

B. Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoay-ơ, Đừng động vào tôi

C. Những người khốn khổ, Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoay-ơ

D. Những người I-nô-xăng đi du lịch, Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoay-ơ

Câu 24. Nhà văn hóa lớn của Ấn Độ là:

A. Mác Tuên

B. Vích-to Huy-gô

C. Ra-bin-đra-nát Ta-go

D. Lép Tôn-xtôi

Câu 26. Tác giả của tập Thơ Dâng đoạt giải Nôben năm 1913 là:

A. Ra-bin-đra-nát Ta-go

B. Lép Tôn-xtôi

C. Mác Tuên

D. Vích-to Huy-gô

Câu 29. Văn học, nghệ thuật, tư tưởng vào buổi đầu thời cận đại có vai trò quan trọng trong việc

A. định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia

B. khẳng định những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc

C. thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các quốc gia, dân tộc

D. tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến và hình thành quan điểm, tư tưởng của con người tư sản

Câu 32. Coóc-nây (1606 - 1684) là:

A. nhà ngụ ngôn và nhà văn cổ điển Pháp

B. nhà soạn nhạc thiên tài người Pháp

C. đại biểu xuất sắc cho nền bi kịch cổ điển Pháp

D. tác giả nổi tiếng của nền hài kịch cổ điển Pháp

Câu 33. Nhà ngụ ngôn và nhà văn cổ điển Pháp là:

A. Mô-li-e

B. Coóc-nây

C. La Phông-ten

D. Bét-tô-ven

Câu 34. La Phông-ten (1621 - 1695) là:

A. đại biểu xuất sắc cho nền bi kịch cổ điển Pháp

B. tác giả nổi tiếng của nền hài kịch cổ điển Pháp

C. nhà soạn nhạc thiên tài người Pháp

D. nhà ngụ ngôn và nhà văn cổ điển Pháp

Câu 35. Tác giả nổi tiếng của nền hài kịch cổ điển Pháp là:

A. Bét-tô-ven

B. La Phông-ten

C. Coóc-nây

D. Mô-li-e

Câu 36. Mô-li-e (1622 - 1673) là:

A. nhà ngụ ngôn và nhà văn cổ điển Pháp

B. nhà soạn nhạc thiên tài người Pháp

C. tác gia nổi tiếng của nền hài kịch cổ điển Pháp

D. đại biểu xuất sắc cho nền bi kịch cổ điển Pháp

Câu 38. Người có những cống hiến to lớn cho nghệ thuật hợp xướng là:

A. Trai-cốp-xki (1840 - 1893)

B. Lép Tôn-xtôi (1828 - 1910)

C. Mô-da (1756 - 1791)

D. Bét-tô-ven (1770 - 1827)

Câu 39. Mô-da (1756 - 1791) là:

A. nhà soạn nhạc thiên tài người Đức

B. nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo

C. nhà họa sĩ nổi tiếng người Hà Lan

D. tác gia nổi tiếng của nền hài kịch cổ điển Pháp

Câu 42. Trào lưu Triết học Ánh sáng xuất hiện ở thế kỉ:

A. XV - XVI

B. XVI - XVII

C. XVII - XVIII

D. XVIII - XIX

Câu 43. Được xem như "những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp 1789 thắng lợi" là?

A. Các nhà triết học cổ điển thế kỉ XVII - XVIII

B. Các nhà Khai sáng thế kỉ XVII - XVIII

C. Các nhà văn, nhà thơ cổ điển thế kỉ XVII - XVIII

D. Các nhà soạn nhạc, kịch cổ điển thế kỉ XVII - XVIII

Câu 44. Nhiều nhà văn, nhà thơ, những người hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật đã

A. phản ánh đời sống của nhân dân lao động

B. đấu tranh bền bỉ chống lại ách áp bức, bóc lột

C. ra sức bảo vệ những người nghèo khổ

D. phản ánh khá đầy đủ, toàn diện hiện thực xã hội

Câu 45. Nhà thơ, nhà tiểu thuyết, nhà viết kịch Pháp thế kỉ XIX là:

A. Coóc-nây

B. Mô-li-e

C. Vích-to Huy-gô

D. La Phông-ten

Câu 46. Vích-to Huy-gô (1802 - 1885) là:

A. nhà văn lớn của Mĩ vào thế kỉ XIX

B. nhà văn nổi tiếng người Nga

C. nhà họa sĩ, đồ họa nổi tiếng người Hà Lan

D. nhà thơ, nhà tiểu thuyết, nhà viết kịch Pháp

Câu 47. Tác phẩm Những người khốn khổ là tiếu thuyết đặc biệt xuất sắc của

A. Ra-bin-đra-nát Ta-go

B. Mác Tuên

C. Vích-to Huy-gô

D. Lép Tôn-xtôi

Câu 50. Tác phẩm nổi tiếng của Lép Tôn-xtôi (1828 - 1910) không phải là:

A. Chiến tranh và Hòa bình

B. Phục sinh

C. Những người khốn khổ

D. An-na Ka-rê-ni-na

Câu 51. Các tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nga Lép Tôn-xtôi (1828 - 1910) là:

A. Chiến tranh và Hòa bình, Phục sinh, Đừng động vào tôi

B. Chiến tranh và Hòa bình, An-na Ka-rê-ni-na, Phục sinh

C. Chiến tranh và Hòa bình, Những người khốn khổ, An-na Ka-rê-ni-na

D. Chiến tranh và Hòa bình, Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoay-ơ, Phục sinh

Câu 52. Tác phẩm đặc biệt xuất sắc của Vích-to Huy-gô là tiểu thuyết:

A. Chiến tranh và Hòa bình

B. Những người khốn khổ

C. Đừng động vào tôi

D. Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoay-ơ

Câu 55. Coóc-nây (1606 - 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền văn học nào?

A. Nền hài kịch Pháp

B. Nền bi kịch cổ điển Pháp

C. Truyện ngụ ngôn Pháp

D. Tiểu thuyết Pháp

Câu 56. Nhà thơ nổi tiếng ở Pháp thế kỉ XVII là ai?

A. Mô-li-e

B. Pu-skin.

C. Ban-dắc.

D. La Phông ten.

Câu 57. Bản giao hưởng số 3, số 5, số 9 là tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn nhạc nào thời kì cận đại?

A. Mô-da (Người Áo)

B. Bét-tô-ven (Người Áo)

C. Mô-da (Người Đức)

D. Bét-tô-ven (Người Đức)

Câu 59. Các tác phẩm của Mô-li-e tập trung đi sâu phản ánh chủ đề gì?

A. Ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên của nước Pháp

B. Lòng yêu quê hương, đất nước sâu sắc của tác giả

C. Khát vọng công bằng, cuộc sống tốt đẹp của con người

D. Phê phán chế độ phong kiến Pháp

Câu 63. Đâu là cuộc đấu tranh đầu tiên trên lĩnh vực tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại tư tưởng bảo thủ của giáo hội Thiên chúa?

A. Phong trào văn hóa Phục hưng

B. Cải cách tôn giáo

C. Trào lưu triết học ánh sáng

D. Chủ nghĩa xã hội không tưởng

Câu 64. Những tư tưởng mới của các nhà Triết học Ánh sáng Pháp ở thế kỉ XVII - XVIII có tác động như thế nào sự phát triển của lịch sử nước Pháp?

A. Những nhà cách mạng triệt để trong cuộc đấu tranh chống thế lực phong kiến

B. Là những người đi trước dọn đường cho Cách mạng tư sản Pháp năm 1789 thắng lợi

C. Tư tưởng của họ để sáng lập ra triết học duy vật biện chứng

D. Lớp người đại diện cho những tư tưởng tiến bộ nhất ở châu Âu lúc bấy giờ

Câu 65. Trào lưu tư tưởng nào có vai trò quan trọng đối với sự thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

A. Triết học ánh sáng.

B. Chủ nghĩa xã hội không tưởng.

C. Triết học cổ điển Đức.

D. Kinh tế chính trị cổ điển Anh.

Câu 66. Những thành tựu văn hóa buổi đầu thời cận đại có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của lịch sử nhân loại?

A. Tấn công vào xã hội tư bản, bênh vực cho nhân dân lao động

B. Tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến, hình thành quan điểm tư tưởng của con người tư sản

C. Tấn công vào xã hội tư bản, hình thành quan điểm của giai cấp phong kiến

D. Lật đổ chế độ phong kiến, hình thành hệ thống tư tưởng tiến bộ

Câu 67. Trong buổi đầu thời cận đại, lĩnh vực nào có vai trò quan trọng, tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến?

A. Văn học, nghệ thuật, tư tưởng

B. Nghệ thuật, âm nhạc, hội họa

C. Tư tưởng, tôn giáo, văn học

D. Nghệ thuật, âm nhạc, văn học

Câu 68. Tại sao những thành tựu văn hóa buổi đầu thời cận đại lại phát triển mạnh ở châu Âu?

A. Do tác động của cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến của giai cấp tư sản

B. Do sự áp của chế độ phong kiến ở châu Âu với các tầng lớp nhân dân quá nặng nề

C. Do sự suy yếu của giáo hội phong kiến châu Âu

D. Do sự phục hưng của văn minh Hi- La

Câu 69. Bài thơ "Con cáo và chùm nho" là sáng tác của ai?

A. La phông- ten

B. Coóc- nây

C. Mô-li-e

D. Xéc-van-téc

Câu 70. Ở Việt Nam có nhà bác học nào nổi tiếng trong thế kỉ XVIII?

A. Lê Hữu Trác

B. Nguyễn Trường Tộ

C. Lê Quý Đôn

D. Lê Văn Hưu

Câu 73. Tác phẩm tiêu biểu của Hô-xê Ri-dan là:

A. Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoay-ơ

B. Những người khốn khổ

C. Đừng động vào tôi

D. Chiến tranh và Hòa bình

Câu 74. Đừng động vào tôi là tác phẩm tiêu biểu của:

A. Lỗ Tấn

B. Mác Tuên

C. Hô-xê Ri-dan

D. Vích-to Huy-gô

Câu 78. Công trình nghệ thuật kiến trúc đặc sắc được hoàn thành vào năm 1708 là:

A. Cung điện Cremlin (Nga)

B. Đền Pác-tê-nông (Hi Lạp)

C. Lăng Ta-giơ Ma-han (Ấn Độ)

D. Cung điện Vécxai (Pháp)

Câu 79. Nơi đã tụ họp nhiều nhà văn hóa lớn của thế giới cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là:

A. Ma-đrit (Tây Ban Nha)

B. Luân Đôn (Anh)

C. Pa-ri (Pháp)

D. Xanh Pê-téc-bua (Nga)

đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 7

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 42C
Câu 2CCâu 43B
Câu 3BCâu 44D
Câu 4BCâu 45C
Câu 5BCâu 46D
Câu 6CCâu 47C
Câu 7BCâu 48B
Câu 8BCâu 49C
Câu 9CCâu 50C
Câu 10ACâu 51B
Câu 11ACâu 52B
Câu 12ACâu 53C
Câu 13DCâu 54C
Câu 14DCâu 55B
Câu 15DCâu 56D
Câu 16CCâu 57D
Câu 17ACâu 58A
Câu 18CCâu 59C
Câu 19ACâu 60A
Câu 20BCâu 61D
Câu 21DCâu 62D
Câu 22DCâu 63A
Câu 23BCâu 64B
Câu 24CCâu 65A
Câu 25DCâu 66B
Câu 26ACâu 67A
Câu 27CCâu 68A
Câu 28DCâu 69A
Câu 29DCâu 70C
Câu 30CCâu 71A
Câu 31DCâu 72D
Câu 32CCâu 73C
Câu 33CCâu 74D
Câu 34DCâu 75D
Câu 35DCâu 76B
Câu 36CCâu 77D
Câu 37CCâu 78D
Câu 38CCâu 79C
Câu 39BCâu 80D
Câu 40BCâu 81B
Câu 41C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X