Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăng-ghen và chủ nghĩa xã hội khoa học

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 37 gồm các câu hỏi về Mác và Ăng-ghen và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Tổ chức Đồng minh những người cộng sản là chính đảng đầu tiên của
Câu 2. Ý nào không phản ánh đúng mục đích thành lập của Đồng minh những người cộng sản
Câu 3. Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản do ai soạn thảo
Câu 4. Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản có tên gọi là
Câu 5. Tuyên ngôn là một văn kiện quan trọng, là những luận điểm cơ bản
Câu 6. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản được xác định qua Tuyên ngôn là
Câu 7. Ý không phản ánh đúng điều kiện để giai cấp vô sản thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình được xác định qua Tuyên ngôn là
Câu 8. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản kết thúc bằng khẩu hiệu nào?
Câu 9. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của:
Câu 10. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời đánh dấu bước đầu tiên kết hợp giữa

đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăng-ghen và chủ nghĩa xã hội khoa học

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6D
Câu 2ACâu 7A
Câu 3CCâu 8C
Câu 4CCâu 9B
Câu 5ACâu 10B

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X