Trắc nghiệm Kỹ thuật nhiệt đề số 6 (có đáp án)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kỹ thuật nhiệt đề số 6 có đáp giúp ôn tập kiến thức trong quá trình học và chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới.

Câu 1. 1kg không khí có p1 = 1bar, T1 = 300K, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 6 lần. Công kỹ thuật lkt (kJ/kg) bằng:
Câu 2. 1kg không khí có áp suất p1 = 1bar, nhiệt độ T1 = 273K, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 8 lần. Công kỹ thuật lkt (kJ/kg) bằng:
Câu 3. 1kg không khí có p1 = 1bar, T1 = 288K, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 5 lần. Công kỹ thuật lkt (kJ/kg) bằng:
Câu 4. Cho quá trình đa biến có V1 = 15m3, p1 = 1bar, V2 = 4m3, p2 = 6bar. Số mũ đa biến n bằng:
Câu 5. Cho quá trình đa biến có V1 = 10m3 , p1 = 1bar , V2 = 5m3 , p2 = 2,4bar. Số mũ đa biến n bằng:
Câu 6. Cho quá trình đa biến có V1 = 13m3 , p1 = 1bar , V2 = 2,4m3 , p2 = 6bar. Số mũ đa biến n bằng:
Câu 7. Không khí thực hiện quá trình đa biến có V1 = 10m3 , p1 = 1bar , p2 = 10bar , n = 1,05. Nhiệt lượng Q tham gia quá trình (kJ) bằng:
Câu 8. Không khí thực hiện quá trình đa biến có V1 = 10m3 , p1 = 1bar , p2 = 8bar , n = 1,10. Nhiệt lượng Q tham gia quá trình (kJ) bằng:
Câu 9. Không khí thực hiện quá trình đa biến có V1 = 10m3 , p1 = 1bar , p2 = 8bar , n = 1,30. Nhiệt lượng Q tham gia quá trình (kJ) bằng:
Câu 10. Không khí thực hiện quá trình đa biến có V1 = 10m3 , p1 = 1bar , p2 = 8bar , n = 1,25. Nhiệt lượng Q tham gia quá trình (kJ) bằng:
Câu 11. Cho quá trình nén không khí đa biến có V1 = 15m3 , p1 = 2bar , p2 = 12bar , n = 1,25. Công kỹ thuật Lkt (kJ) bằng:
Câu 12. Cho quá trình nén không khí đa biến có V1 = 15m3 , p1 = 2bar , p2 = 12bar , n = 1,20. Công kỹ thuật Lkt (kJ) bằng:
Câu 13. Cho quá trình nén không khí đa biến có V1 = 15m3 , p1 = 2bar, p2 = 12bar, n = 1,15. Công kỹ thuật Lkt (kJ) bằng:
Câu 14. Cho quá trình nén không khí đa biến có V1 = 15m3 , p1 = 2bar , p2 = 12bar , n = 1,10. Công kỹ thuật Lkt (kJ) bằng:
Câu 15. Quá trình thuận nghịch là quá trình có tổn thất nhiệt:
Câu 16. Hiệu suất nhiệt được dùng để đánh giá hiệu quả sử dụng nhiệt của:
Câu 17. Hiệu suất nhiệt được tính theo công thức:
Câu 18. Công cấp cho chu trình có thể biểu thị bằng diện tích trên đồ thị:
Câu 19. Công do chu trình sinh ra có thể biểu thị bằng diện tích trên đồ thị T-s được không?
Câu 20. Nhiệt lượng cấp cho quá trình có thể biểu thị bằng diện tích trên đồ thị:
Câu 21. Công cấp cho quá trình có thể biểu thị bằng diện tích trên đồ thị:
Câu 22. Hai chu trình ngược chiều có cùng nhiệt độ nguồn nóng và nguồn lạnh, có hệ số làm lạnh lần lượt là \(\varepsilon \) =3 và \(\varepsilon \) = 4 thì:
Câu 23. Hệ số làm lạnh của chu trình Carnot ngược chiều:
Câu 24. Chu trình Carnot là chu trình thực hiện bởi:
Câu 25. Chu trình Carnot thuận chiều là chu trình:

đáp án Trắc nghiệm Kỹ thuật nhiệt đề số 6 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 14D
Câu 2CCâu 15C
Câu 3DCâu 16C
Câu 4ACâu 17C
Câu 5BCâu 18C
Câu 6DCâu 19D
Câu 7CCâu 20B
Câu 8ACâu 21A
Câu 9ACâu 22B
Câu 10ACâu 23C
Câu 11ACâu 24D
Câu 12BCâu 25D
Câu 13C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X