Trắc nghiệm Kỹ thuật an toàn lao động đề số 8 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm Kỹ thuật an toàn lao động đề số 8 có đáp án giúp bạn ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc học phần.

Câu 1. Trước khi sửa chữa máy và các bộ phận của máy thì phải làm gì:
Câu 2. Khi sửa chữa những loại máy trên 2000mm phải có:
Câu 3. Sau khi kết thúc sửa chữa hay điều chỉnh máy phải:
Câu 4. Các thiết bị an toàn có tác dụng ngăn cách vùng nguy hiểm với công nhân trong quá trình sử dụng máy móc thường là:
Câu 5. Cơ cấu phòng ngừa sự cố của thiết bị có liên quan đến điều kiện an toàn của công nhân thường được chia thành bao nhiêu loại chính:
Câu 6. : Các hệ thống phục hồi khả năng làm việc bằng cách thay mới thường là:
Câu 7. Các hệ thống phòng ngừa sự cố có thể tự động phục hồi lại khả năng làm việc khi các thông số đã giảm đến mức qui định bao gồm các loại nào sau đây:
Câu 8. Khóa liên động là cơ cấu có khả năng gì:
Câu 9. Các loại tín hiệu an toàn dùng để:
Câu 10. Tín hiệu ánh sáng đỏ thường dùng báo tình trạng làm việc của máy khi:
Câu 11. Các thiết bị chịu áp lực trong công nghiệp chủ yếu gồm loại chính nào sau đây:
Câu 12. Cách phân biệt nồi hơi với các loại thiết bị khác là:
Câu 13. Thiết bị áp lực là thiết bị có áp suất do mỗi chất tác dụng lên:
Câu 14. Các loại thiết bị có thể tích đóng kín dùng để tiến hành các quá trình nhiệt học và hóa học thường được gọi là gì:
Câu 15. Tác dụng phá hoại khi thiết bị áp lực bị nổ vỡ thường gây ra hậu quả:
Câu 16. Chọn câu sai: Cấm sử dụng áp kế trong các trường hợp:
Câu 17. Ống thủy tròn dùng cho nồi hơi có áp suất làm việc:
Câu 18. Mỗi nồi hơi phải có ít nhất bao nhiêu ống thủy hoạt động độc lập:
Câu 19. Trên ống thủy vạch dấu chỉ mức nước cao nhất và thấp nhất cho phép mức vạch này phải không được nhỏ hơn:
Câu 20. Các yêu cầu đối với van an toàn là:
Câu 21. Khi áp suất quá qui định bao nhiêu % thì màng phòng nổ bị xé rách đảm bảo an toàn cho thiết bị:
Câu 22. Khai báo, đăng ký sử dụng các thiết bị áp lực với cơ quan thanh tra nồi hơi gồm có:
Câu 23. Chọn câu sai: Việc chuẩn bị vận hành và vận hành lò hơi cần phải thực hiện các công việc nào sau đây:
Câu 24. Nội dung chính của qui trình xử lý sự cố khi vận hành lò hơi phải nêu rõ được các nội dung nào sau đây:
Câu 25. Khám nghiệm định kỳ trong quá trình sử dụng Bình áp lực là:
Câu 26. Một số trường hợp phải đình chỉ sự họat động của các đối tượng thanh tra nồi hơi:
Câu 27. Chọn câu sai: Một số trường hợp phải đình chỉ sự họat động của các đối tượng thanh tra nồi hơi:
Câu 28. Một số trường hợp phải đình chỉ sự họat động của các đối tượng thanh tra bình áp lực:
Câu 29. Một số trường hợp phải đình chỉ sự họat động của các đối tượng thanh tra bình áp lực:
Câu 30. Chọn câu sai: Một số trường hợp phải đình chỉ sự họat động của các đối tượng thanh tra bình áp lực:

đáp án Trắc nghiệm Kỹ thuật an toàn lao động đề số 8 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 16C
Câu 2DCâu 17A
Câu 3ACâu 18B
Câu 4ACâu 19A
Câu 5ACâu 20D
Câu 6ACâu 21A
Câu 7DCâu 22D
Câu 8ACâu 23D
Câu 9CCâu 24A
Câu 10ACâu 25A
Câu 11CCâu 26D
Câu 12ACâu 27B
Câu 13DCâu 28D
Câu 14BCâu 29D
Câu 15ACâu 30C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X