Trắc nghiệm Hoá học 12 bài 2: Lipit

Trắc nghiệm hoá học lớp 12 bài 2 (có đáp án, lời giải): Lipit

Câu 1. Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là:
Câu 2. Phát biểu nào sau đây không đúng:
Câu 3. Có các nhận định sau :
1. Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch C dài không phân nhánh.
2. Lipit gồm các chất béo ,sáp, steroid, photpholipit,...
3. Chất béo là chất lỏng
4. Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường và được gọi là dầu.
5. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.
6. Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động vật, thực vật.
Số nhận định đúng :
Câu 4. Đun nóng 20g một loại chất béo trung tính với dung dịch chứa 0,25 mol NaOH, để trung hòa NaOH dư cần 0,18 mol HCl. Khối lượng xà phòng 72% sinh ra từ 1 tấn chất béo trên là :
Câu 5. Xà phòng hóa hoàn toàn 70 gam hỗn hợp gồm triglixerit và axit béo cần dùng V lít dd NaOH 2M, đun nóng. Sau phản ứng thu được 7,36 gam glixerol và 72,46 gam xà phòng. Giá trị của V là:
Câu 6. Công thức nào sau đây là công thức của chất béo?
Câu 7. Phát biểu nào sau đây là sai?
Câu 8. Khi xà phòng hoá tristearin ta thu được sản phẩm là:
Câu 9. Để trung hòa 15 gam chất béo có chỉ số axit là 7 thì cần m gam NaOH. Giá trị của m là:
Câu 10. 1 chất béo là trieste của 1 axit và axit tự do có cùng công thức với axit có trong chất béo. Chỉ số xà phòng hóa của mẫu chất béo là 208,77 và chỉ số axit tự do là 7. Axit chứa trong chất béo là:
Câu 11. Nhận định nào sau đây đúng?
Câu 12. Dầu mỡ để lâu dễ bị ôi thiu là do?
Câu 13. Cho các chất sau:

(1) dung dịch KOH (đun nóng);

(2) H2/ xúc tác Ni, t°;

(3) dung dịch H2SO4 loãng (đun nóng);

(4) dung dịch Br2;

(5) Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường;

(6) Na.

Triolein nguyên chất có phản ứng với bao nhiêu chất trên?
Câu 14. Để tác dụng hết với 100 gam lipit có chỉ số axit bằng 7 phải dùng 17,92 gam KOH. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là

đáp án Trắc nghiệm Hoá học 12 bài 2: Lipit

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 8D
Câu 2CCâu 9C
Câu 3DCâu 10D
Câu 4DCâu 11A
Câu 5DCâu 12B
Câu 6DCâu 13C
Câu 7ACâu 14D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X