Trắc nghiệm Hóa 9 bài 7 : Tính chất hóa học của bazơ

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 bài 7 - Tính chất hóa học của bazơ có đáp án.

Câu 1. Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit nào sau đây?
Câu 2. Dãy các bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước là
Câu 3. Dung dịch KOH không có tính chất hoá học nào sau đây?
Câu 4. Để nhận biết dd KOH và dd Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là:
Câu 5. Để điều chế dung dịch Ba(OH)2, người ta cho:
Câu 6. Cặp chất không tồn tại trong một dung dịch (chúng xảy ra phản ứng với nhau) là
Câu 7. Cho 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,1 M vào 100ml dung dịch HCl 0,1M. Dung dịch thu được sau phản ứng:
Câu 8. Nhiệt phân hoàn toàn x gam Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi thu được 24g chất rắn. Giá trị của x là:
Câu 9. Nhỏ một giọt quỳ tím vào dung dịch KOH, dung dịch có màu xanh, nhỏ từ từ dung dịch HCl cho tới dư vào dung dịch có màu xanh trên thì:
Câu 10. Sục 2,24 lít khí $CO_{2}$ vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH. Dung dịch thu được sau phản ứng chứa:

đáp án Trắc nghiệm Hóa 9 bài 7 : Tính chất hóa học của bazơ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6A
Câu 2ACâu 7A
Câu 3DCâu 8B
Câu 4CCâu 9C
Câu 5CCâu 10B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X