Trắc nghiệm Hóa 9 bài 11 : Phân bón hóa học

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 bài 11 - Phân bón hóa học có đáp án.

Câu 1. Trong các hợp chất sau hợp chất có trong tự nhiên dùng làm phân bón hoá học:
Câu 2. Trong các loại phân bón sau, phân bón hoá học kép là:
Câu 3. Trong các loại phân bón hóa học sau loại nào là phân đạm?
Câu 4. Dãy phân bón hoá học chỉ chứa toàn phân bón hoá học đơn là:
Câu 5. Trong các loại phân bón sau, loại phân bón nào có lượng đạm cao nhất ?
Câu 6. Để nhận biết 2 loại phân bón hoá học là: NH4NO3 và NH4Cl. Ta dùng dung dịch:
Câu 7. Để nhận biết dung dịch NH4NO3, KCl người ta dùng dung dịch :
Câu 8. Cho 0,2 mol NaOH vào dung dịch $NH _{4} NO _{3}$ dư thì thể tích thoát ra ở đktc là
Câu 9. Khối lượng của nguyên tố N có trong 100 gam $\left( NH _{4}\right)_{2} SO _{4}$ là
Câu 10. Phần trăm về khối lượng của nguyên tố N trong $\left( NH _{2}\right)_{2} CO$ là:

đáp án Trắc nghiệm Hóa 9 bài 11 : Phân bón hóa học

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6C
Câu 2DCâu 7B
Câu 3DCâu 8B
Câu 4CCâu 9B
Câu 5DCâu 10C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X