Trắc nghiệm Hóa 8 bài 9 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 9 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 9 Hóa 8 Công thức hoá học có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Chọn đáp án đúng

A. Công thức hóa học của đồng là Cu

B. 3 phân tử oxi là ${O}_{3}$

C. ${C}{a}{C}{O}_{3}$ do 2 nguyên tố Canxi, 1 nguyên tố oxi tạo thành

D. Tất cả đáp án trên

Câu 2. Công thức hóa học cho biết

A. Nguyên tố nào tạo ra chất

B. Phân tử khối của chất

C. Số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử của chất

D. Tất cả đáp án

Câu 3. Từ công thức hóa học của ${C}{u}{S}{O}_{4}$ có thể suy ra được những gì

A. ${C}{u}{S}{O}_{4}$ do 3 nguyên tố Cu, O, S tạo nên

B. Có 3 nguyên tử oxi trong phân tử

C. Phân tử khối là 96 đvC

D. Tất cả đáp án

Câu 4. Công thức hóa học và phân tử khối của hợp chất có 1 nguyên tử Na, 1 nguyên tử N và 3 nguyên tử oxi trong phân tử

A. ${N}{a}{N}{O}_{3}$, phân tử khối là 85 đvC

B. ${N}{a}{N}{O}_{3}$, phân tử khối là 86 đvC

C. Không có hợp chất thỏa mãn đvC

D. ${N}{a}{N}{O}_{3}$, phân tử khối là 100 đvC

Câu 5. Chọn nhận định sai.

A. CTHH của đơn chất chỉ gồm kí hiệu hóa học của 1 nguyên tố

B. Lưu huỳnh có công thức hóa học là ${S}_{2}$

C. Phân tử khối của ${C}{a}{C}{O}_{3}$ là 100 đvC

D. Tất cả đáp án

Câu 6. ${3}{H}_{2}{O}$ nghĩa là như thế nào

A. 3 phân tử nước

B. Có 3 nguyên tố nước trong hợp chất

C. 3 nguyên tố oxi

D. Tất cả đều sai

Câu 8. "Ba phân tử oxi, phân tử canxi oxit, năm phân tử muối ăn" được diễn đạt bằng chữ số và công thức hóa học là

A. 3 O, CaO, 5 NaCl.

B. ${3} {O}_{2}, {C}{a}{O}, {5} {N}{a}{C}{l}$.

C. O, CaO, NaCl.

D. ${O}_{2}$, CaO, NaCl.

Câu 9. Công thức hóa học phù hợp với tên gọi là

A. Kali sunfurơ KCl

B. Canxi cacbua CaH

C. Cacbon đioxit ${C}{O}_{2}$

D. Khí metan ${C}{H}_{4}$

Câu 10. Chọn đáp án sai

A. CO là cacbon oxit

B. Ca là công thức hóa học của canxi

C. ${A}{l}_{2}{O}_{3}$ có 2 nguyên tử nhôm và 2 nguyên tử oxi trong phân tử

D. Tất cả đáp án

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 9: Công thức hoá học

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6A
Câu 2DCâu 7A
Câu 3ACâu 8B
Câu 4ACâu 9C
Câu 5BCâu 10C

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X