Trắc nghiệm Hóa 8 bài 10 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 10 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 10 Hóa 8 hoá trị có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 3. Bari có hóa trị II. Chọn công thức sai

A. ${B}{a}{S}{O}_{4}$

B. BaO

C. BaCl

D. ${B}{a}\left({{{O}{H}}}\right){2}$

Câu 4. Nguyên tử Fe có hóa trị II trong công thức nào

A. FeO

B. ${F}{e}_{2}{O}_{3}$

C. Fe

D. ${F}{e}{C}{l}_{3}$

Câu 7. Lập công thức hóa học của Ca(II) với OH(I)

A. CaOH

B. ${C}{a}\left({{{O}{H}}}\right){2}$

C. ${C}{a}_{2}({O}{H})$

D. ${C}{a}_{3}{O}{H}$

Câu 8. Một oxit của crom có công thức hóa học là CrO. Vậy muối của crom có hóa trị tương ứng là

A. ${C}{r}{S}{O}_{4}$

B. ${C}{r}\left({{{O}{H}}}\right){3}$

C. ${C}{r}_{2}{O}_{3}$

D. ${C}{r}_{2}\left({{{O}{H}}}\right){3}$_

Câu 10. Chọn câu sai

A. Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố kia

B. Hoá trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của H chọn làm đơn vị và hóa trị của oxi là 2 đơn vị

C. Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

D. Photpho chỉ có hóa trị IV

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 10: Hoá trị

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6A
Câu 2BCâu 7B
Câu 3CCâu 8A
Câu 4ACâu 9A
Câu 5DCâu 10D

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X