Trắc nghiệm Hóa 12 bài 6 : Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức bài 6 hóa 12 - Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ có đáp án

Câu 1. Chất nào sau đây là đisaccarit?

A. glucozơ

B. saccarozơ

C. tinh bột

D. xenlulozơ

Câu 2. Chất nào sau đây có mạch cacbon phân nhánh ?

A. amilozơ

B. amilopectin

C. saccarozơ

D. xenlulozơ

Câu 3. Nhận định nào sau đây không đúng ?

A. Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều hoà tan được $( OH )_{2}$

B. Glucozơ, fructozơ đều có phản ứng tráng bạc

C. Cho $I _{2}$ vào dung dịch hồ tinh bột rồi đun nóng thì thu được dung dịch màu xanh tím.

D. Xenlulozơ phản ứng với $HNO _{3}$ dư có xúc tác thích hợp tạo xenluloza trinitrat

Câu 4. Khi thuỷ phân saccarozơ, sản phẩm thu được là

A. glucozơ và fructozơ

B. glucozơ

C. fructozơ

D. tinh bột

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Saccarozơ làm mất màu nước brom

B. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh

C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh

D. Glucozơ bị khử bởi dung dịch $AgNO _{3}$ trong $NH _{3}$

Câu 11. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Glucozơ và fructozơ đều là hợp chất đa chức

B. Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau

C. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau vì đều có thành phần phân tử là $\left( C _{6} H _{10} O _{5}\right)_{ n }$

D. Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, dễ kéo thành tơ

Câu 13. Nhận định nào sau đây không đúng ?

A. Trong công nghiệp, glucozơ được điều chế bằng cách thủy phân tinh bột hoặc xenlulozơ

B. Glucozơ là chất dinh dưỡng và làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm

C. Trong mật ong, hàm lượng glucozơ lớn hơn fructozơ.

D. Cả glucozơ và fructozơ đều tham gia phản ứng tráng bạc

Câu 15. Nhận xét nào dưới đây là đúng khi so sánh giữa xenlulozơ và tinh bột ?

A. Xenlulozơ có phân tử khối lớn hơn nhiều so với tinh bột.

B. Xenlulozơ và tinh bột khi cháy đều thu được số mol $CO _{2}$ bằng số $mol H _{2} O$

C. Xenlulozơ có cấu trúc phân nhánh, còn tinh bột có cấu trúc thẳng

D. Xenlulozơ và tinh bột đều tan trong nước nóng

Câu 16. Có thể phân biệt xenlulozơ với tinh bột nhờ phản ứng

A. với axit $H _{2} SO _{4}$

B. với kiềm

C. với dung dịch iot

D. thuỷ phân

Câu 19. Nhận xét nào dưới đây là sai ?

A. Saccarozơ là một đisaccarit

B. Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, chỉ khác nhau về cấu tạo của gốc glucozơ.

C. Khi thuỷ phân saccarozơ, thu được glucozơ và fructozơ

D. Khi thuỷ phân đến cùng, tinh bột và xenlulozơ đều cho glucozơ

Câu 20. Đốt cháy m gam hỗn họp gồm glucozơ, saccarozơ và tinh bột cần V lít $O _{2}$ , (đktc) và a gam nước. Mối quan hệ giữa m, V và a là

A. $m =44 \frac{ V }{22,4}+ a$

B. $m =44 \frac{ v }{22,4}+18 a$

C. $m =12 \frac{ v }{22,4}+ a$

D. $m =12 \frac{ v }{22,4}+2 a$

đáp án Trắc nghiệm Hóa 12 bài 6 : Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 11B
Câu 2BCâu 12C
Câu 3CCâu 13C
Câu 4ACâu 14D
Câu 5CCâu 15A
Câu 6DCâu 16C
Câu 7ACâu 17B
Câu 8ACâu 18D
Câu 9BCâu 19B
Câu 10BCâu 20C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X