Top 30 câu trắc nghiệm Hiệp hội các nước Đông Nam Á thường gặp

Hiệp hội các nước Đông Nam Á, kiến thức trọng tâm và 50 câu hỏi trắc nghiệm căn bản về hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

Sự thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á

- Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là một tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.
- Thành lập ngày 8 - 8 - 1967 với các thành viên sáng lập là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Philippines.
- ASEAN gồm những nước nào? 
Hiện nay, tổ chức ASEAN gồm 10 quốc gia thành viên chính thức là: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Brunei, Việt Nam, Lào, Myanmar, Campuchia.
Ngoài ra có Papua New Guinea là quan sát viên và Cộng hoà dân chủ Đông Timor là ứng cử viên của ASEAN.

Các nước gia nhập ASEAN vào năm nào?

- Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Philippines tham gia sáng lập ngày 8 - 8 - 1967.
- Vương quốc Brunei gia nhập ngày 8 - 1 - 1984.
- Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam gia nhập ngày 28 - 7 - 1995
- Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào gia nhập ngày 23 - 7 - 1997
- Cộng Hòa Liên bang Myanmar gia nhập ngày 23 - 7 - 1997
- Vương quốc Campuchia gia nhập ngày 30 - 4 - 1999

Mục tiêu của ASEAN và cơ chế hợp tác

- Mục tiêu chính của ASEAN là đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định và cùng phát triển:
+ Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên.
+ Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, ổn định, có nền kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển.
+ Giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên quan đến mối quan hệ giữa ASEAN với các nước, khối nước hoặc các tổ chức quốc tế.
- Cơ chế hợp tác của ASEAN:
+ Thông qua các diễn đàn.
+ Thông qua các hiệp ước.
+ Thông qua tổ chức các hội nghị.
+ Thông qua các dự án, chương trình phát triển.
+ Xây dựng “khu vực thương mại tự do ASEAN”.
+ Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao của khu vực.

Cơ cấu tổ chức của ASEAN

- Bộ máy hoạt động của ASEAN hiện nay gồm có các cơ quan: Hội nghị Cấp cao ASEAN, Hội đồng Điều phối ASEAN, Các Hội đồng Cộng đồng ASEAN, Các Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành, Tổng Thư ký ASEAN và Ban thư ký ASEAN, Ủy ban Đại diện thường trực bên cạnh ASEAN, Ban thư ký ASEAN quốc gia, Ủy ban liên chính phủ ASEAN, Quỹ ASEAN,...

Top 50 câu hỏi trắc nghiệm Hiệp hội các nước Đông Nam Á

Câu 1. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào thời gian nào? Tại đâu?
Câu 2. Xác định mục tiêu của “Hiệp hội các nước Đông Nam Á”:
Câu 3. Việt Nam gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á nhằm?
Câu 4. Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) là biểu hiện cho cơ chế hợp tác nào của Hiệp hội các nước Đông Nam Á?
Câu 5. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào năm nào dưới đây?
Câu 6. Hội nghị cấp cao ASEAN là biểu hiện cho cơ chế hợp tác nào của Hiệp hội các nước Đông Nam Á?
Câu 7. Năm 1967, năm nước: Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po đã kí tuyên bố về việc thành lập "Hiệp hội các nước Đông Nam Á" tại
Câu 8. Năm nước nào ở Đông Nam Á đã kí tuyên bố về việc thành lập "Hiệp hội các nước Đông Nam Á" vào năm 1967?
Câu 9. Nước nào sau đây ở Đông Nam Á không phải là nước đã kí tuyên bố về việc thành lập "Hiệp hội các nước Đông Nam Á" vào năm 1967?
Câu 10. Nguyên nhân nào sau đây thúc đẩy sự ra đời của Hiệp hội các nước Đông Nam Á?
Câu 11. Điểm giống nhau trong mục tiêu hoạt động của Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là gì?
Câu 12. Tổ chức ASEAN (Hiệp hội các nước Đông Nam Á) ra đời trong hoàn cảnh nào?
Câu 13. Mục tiêu tổng quát của ASEAN là
Câu 14. Nước có GDP/người cao nhất trong các nước ASEAN (năm 2004) là:
Câu 15. Quốc gia nào là thành viên chính thức cuối cùng của ASEAN đến thời điểm này?
Câu 16. Thách thức được coi là lớn nhất mà Việt Nam cần phải vượt qua khi tham gia ASEAN là
Câu 17. Thách thức nào không phải của ASEAN hiện nay?
Câu 18. Thành tựu lớn nhất mà ASEAN đạt được qua 50 năm tồn tại và phát triển là
Câu 19. Thành tựu về kinh tế của các nước ASEAN là
Câu 20. Thành viên được kết nạp vào ASEAN năm 1995 là:
Câu 21. Thành viên được kết nạp vào ASEAN năm 1995 là:
Câu 22. Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hoạt động trên lĩnh vực nào của ASEAN?
Câu 23. Ý nào sau đây không đúng khi nói về lí do các nước ASEAN nhấn mạnh đến sự ổn định trong mục tiêu của mình
Câu 24. Ý nào sau đây không đúng khi nói về những vấn đề xã hội đòi hỏi các nước ASEAN phải giải quyết?
Câu 25. Ý nào sau đây không đúng với thành tựu của ASEAN?
Câu 26. Ý nào sau đây không phải là cơ chế hợp tác của ASEAN?
Câu 27. ASEAN (Association of South East Asian Nations) là tên viết tắt tiếng Anh của tổ chức
Câu 28. Trong khu vực Đông Nam Á, nước nào chưa gia nhập ASEAN?
Câu 29. ASEAN là tên viết tắt của tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào?
Câu 30. Quan hệ giữa ASEAN với 3 nước Đông Dương trong giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1979 là:
Câu 31. Mục tiêu của chiến lược kinh tế hướng ngoại so với chiến lược kinh tế hướng nội của các nước sáng lập ASEAN có điểm gì khác?
Câu 32. Việc mở rộng thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra lâu dài và đầy trở ngại chủ yếu là do
Câu 33. Mục tiêu của chiến lược kinh tế hướng nội của nhóm năm nước sáng lập Asean là
Câu 34. Ý nào dưới đây giải thích không đúng và bối cảnh lịch sử đưa đến xu hướng mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX?
Câu 35. Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào?
Câu 36. Từ những năm 90 của thế kỳ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực nào?
Câu 37. Đâu không phải là nhân tố tác động đưa tới sự thành lập của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
Câu 38. Sự kiện đánh dấu bước khởi sắc của ASEAN là
Câu 39. Trong những sự kiện dưới đây sự kiện nào đánh dấu sự khởi sắc trong hoạt động của tổ chức ASEAN?
Câu 40. Nội dung nào dưới đây không phải là yếu tố dẫn đến sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
Câu 41. Quá trình thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại từ những năm 60-70 của thế kỉ XX, 5 nước sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đều
Câu 42. Hiệp ước Ba-li (2-1976) đã xác định nhiều nguyên tắc hoạt động cơ bản trong quan hệ giữa các nước ASEAN, ngoại trừ nguyên tắc nào?
Câu 43. Trình bày mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN?
Câu 44. Trình bày mục tiêu hoạt động của ASEAN.
Câu 45. Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào?
Câu 46. Ngày gia nhập ASEAN của Campuchia là:
Câu 47. Tổ chức ASEAN ra đời năm nào?
Câu 48. Các nước tham gia sáng lập ASEAN gồm
Câu 49. Năm 1992, ASEAN quyết định biến Đông Nam Á thành:
Câu 50. Bước vào những năm 90 của thế kỉ XX, ASEAN chuyển trọng tâm sang hợp tác về:

đáp án Trắc nghiệm Hiệp hội các nước Đông Nam Á

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 26D
Câu 2BCâu 27C
Câu 3DCâu 28D
Câu 4CCâu 29B
Câu 5ACâu 30A
Câu 6BCâu 31B
Câu 7CCâu 32D
Câu 8ACâu 33D
Câu 9CCâu 34C
Câu 10BCâu 35C
Câu 11ACâu 36D
Câu 12Câu 37D
Câu 13ACâu 38D
Câu 14CCâu 39B
Câu 15DCâu 40B
Câu 16CCâu 41B
Câu 17BCâu 42B
Câu 18BCâu 43
Câu 19BCâu 44
Câu 20BCâu 45
Câu 21BCâu 46B
Câu 22DCâu 47A
Câu 23DCâu 48A
Câu 24DCâu 49C
Câu 25DCâu 50A

Các đề khác

X