Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 18: Sinh quyển

Đề trắc nghiệm Địa lí 10 bài 18 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm về sinh quyển và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật có đáp án chi tiết

Câu 1. Giới hạn phía trên của sinh quyển là?
Câu 2. Ở nước ta, các loài cây sú, vẹt, đước, bần chỉ phát triển và phân bố trên loại đất nào?
Câu 3. Trong các kiểu (hoặc đới) khí hậu dưới đây, kiểu (hoặc đới) nào có điều kiện khí hậu thuận lợi nhất cho cây cối sinh trưởng và phát triển?
Câu 4. Ở kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa, cây cối hầu như không phát triển, hình thành các hoang mạc, nguyên nhân chủ yếu là do
Câu 5. Giới hạn phía dưới của sinh quyển là
Câu 6. Khí hậu ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển cà phân bố của sinh vật, chủ yếu thông qua các yếu tố
Câu 7. Các vành đai thực vật ở núi An – pơ, lần lượt từ thấp lên cao là:
Câu 8. Trong những nhân tố tự nhiên, nhân tố quyết định sự phát triển và phân bố của sinh vật là
Câu 9. Ảnh hưởng rõ rệt nhất của con người đối với sự phân bố sinh vật thể hiện ở việc
Câu 10. Giới hạn của sinh quyển bao gồm toàn bộ các địa quyển nào dưới đây?

đáp án Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 18: Sinh quyển

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6B
Câu 2DCâu 7C
Câu 3BCâu 8A
Câu 4CCâu 9B
Câu 5CCâu 10C

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X