Trắc nghiệm bài Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Đề trắc nghiệm Đặc điểm loại hình của tiếng Việt gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn lại và củng cố các kiến thức đã học về đặc điểm loại hình của tiếng Việt.

Câu 1. Có những loại hình ngôn ngữ nào?
Câu 2. Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ nào?
Câu 3. Đặc điểm loại hình của tiếng Việt là gì?
Câu 4. Tiếng là gì?
Câu 5. Xác định số tiếng trong câu văn sau: "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ."
Câu 6. Xác định các hư từ trong các câu văn sau:

"Tôi đã ăn cơm."
"Tôi đang ăn cơm."
"Tôi vừa ăn cơm xong rồi."
Câu 7. Nếu bỏ các hư từ trong các câu trên thì ý nghĩa của câu có thay đổi hay không?
Câu 8. Xác định hư từ trong đoạn văn sau:

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa.

(Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn độc lập)
Câu 9. Có thể thay hư từ "đã" thành "đang" trong câu "Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập" hay không?
Câu 10. Tác dụng của các hư từ trong câu văn trên để liên kết trong văn bản và nhấn mạnh sức mạnh, chiến thắng của nhân dân ta trước thực dân Pháp và phát xít Nhật, chế độ phong kiến. Đúng hay sai?
Câu 11. Từ "tôi" (1) và từ "tôi" (2) sau đây có chung một chức vụ ngữ pháp không?
Câu 12. Trong bất cứ trường hợp nào, dù đóng vai trò gì trong câu thì tiếng Việt cũng giống tiếng Anh thì từ phải thay đổi hình thái. Đúng hay sai?
Câu 13. Trật tự sắp đặt từ trong cụm từ hoặc câu có ảnh hưởng gì đến ý nghĩa ngữ pháp của cụm từ hoặc câu?
Câu 14. Nhận định nào sau đây là đúng?
Câu 15. Khi so sánh tiếng Việt với tiếng Anh, tiếng Pháp, nhận định nào sau đây không đúng?
Câu 16. Hiện tượng tách từ trong tiếng Việt (Ví dụ: "Đi đâu mà vội mà vàng") đã dựa trên đặc điểm nào của tiếng Việt?
Câu 17. So sánh hai câu: "Nó học lại" và "Nó lại học". Nhận định nào sau đây không đúng?
Câu 18. Nhóm các tình thái từ nào sau đây giúp nhận biết câu cầu khiến?

đáp án Trắc nghiệm bài Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 10A
Câu 2ACâu 11B
Câu 3DCâu 12B
Câu 4DCâu 13A
Câu 5BCâu 14D
Câu 6DCâu 15C
Câu 7ACâu 16B
Câu 8ACâu 17D
Câu 9BCâu 18B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X