Trắc nghiệm bài Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Đề trắc nghiệm Đặc điểm loại hình của tiếng Việt gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn lại và củng cố các kiến thức đã học về đặc điểm loại hình của tiếng Việt.

Câu 1. Có những loại hình ngôn ngữ nào?

A. Ngôn ngữ đơn lập, ngôn ngữ hòa kết.

B. Ngữ hệ Ấn - Âu, ngữ hệ Nam Á.

C. Chữ La-tinh, chữ tượng hình.

Câu 2. Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ nào?

A. Ngôn ngữ đơn lập

B. Ngôn ngữ hòa kết

C. Ngữ hệ Ấn - Âu

D. Ngữ hệ Nam Á

Câu 3. Đặc điểm loại hình của tiếng Việt là gì?

A. Đơn vị cơ sở của ngữ pháp là tiếng

B. Từ không biến đổi hình thái

C. Ý nghĩa ngữ pháp được biểu thị bằng trật tự từ và hư từ

D. Tất cả các ý trên

Câu 4. Tiếng là gì?

A. Là đơn vị cơ sở của ngữ pháp.

B. Về mặt ngữ âm, tiếng là âm tiết.

C. Về mặt sử dụng, tiếng có thể là từ hoặc yếu tố cấu tạo từ.

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 11. Từ "tôi" (1) và từ "tôi" (2) sau đây có chung một chức vụ ngữ pháp không?

"Tôi (1) đưa cô ấy ba ngàn đồng, cô ấy đưa tôi (2) một quyền vở."

A. Có

B. Không

Câu 13. Trật tự sắp đặt từ trong cụm từ hoặc câu có ảnh hưởng gì đến ý nghĩa ngữ pháp của cụm từ hoặc câu?

A. Trật tự sắp đặt từ trong cụm từ hoặc câu thay đổi thì ý nghĩa ngữ pháp của cụm từ hoặc câu cũng thay đổi

B. Tùy từng trường hợp, trật tự sắp đặt từ trong cụm từ hoặc câu thay đổi có thể làm thay đổi ý nghĩa ngữ pháp của cụm từ hoặc câu

C. Trật tự sắp đặt từ trong cụm từ hoặc câu thay đổi không ảnh hưởng gì đến ý nghĩa ngữ pháp của cụm từ hoặc câu

Câu 14. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Tiếng Việt là ngôn ngữ không biến đổi hình thái.

B. Âm tiết nào trong tiếng Việt cũng mang thanh điệu.

C. Chơi chữ bằng cách nói lái là một hiện tượng thú vị của tiếng Việt.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 15. Khi so sánh tiếng Việt với tiếng Anh, tiếng Pháp, nhận định nào sau đây không đúng?

A. Từ tiếng Việt không biến đổi hình thái khi được dùng trong câu.

B. Âm tiết tiếng Việt và tiếng Pháp cũng có nghĩa hoặc tiềm tàng khả năng có nghĩa ở mức độ như trong tiếng Việt.

C. Âm tiết tiếng Việt có nghĩa hoặc tiềm tàng khả năng có nghĩa.

D. Tiếng Việt là ngôn ngữ giàu có thanh điệu, còn tiếng Anh và tiếng Pháp thì không

Câu 16. Hiện tượng tách từ trong tiếng Việt (Ví dụ: "Đi đâu mà vội mà vàng") đã dựa trên đặc điểm nào của tiếng Việt?

A. Tiếng Việt là một ngôn ngữ có thanh điệu.

B. Tiếng có thể hoạt động độc lập như một từ đơn.

C. Trật tự từ có vai trò quan trọng trong tổ chức của cụm từ và câu.

D. Cả A, B và C

Câu 17. So sánh hai câu: "Nó học lại" và "Nó lại học". Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Cả hai giống nhau về nghĩa sự việc.

B. Chúng khác nhau về nghĩa tính thái.

C. Trật tự của từ thay đổi làm thay đổi nghĩa của câu.

D. Cả hai hoàn toàn giống nhau về nghĩa.

Câu 18. Nhóm các tình thái từ nào sau đây giúp nhận biết câu cầu khiến?

A. À, ư, nhỉ, nhé...

B. Đi, đã, thôi, nào...

C. Vậy, đây, đấy, rồi...

D. Chứ, thật, mất chăng...

đáp án Trắc nghiệm bài Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 10A
Câu 2ACâu 11B
Câu 3DCâu 12B
Câu 4DCâu 13A
Câu 5BCâu 14D
Câu 6DCâu 15C
Câu 7ACâu 16B
Câu 8ACâu 17D
Câu 9BCâu 18B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X