Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 27: Chăm sóc rừng sau khi trồng

Đề trắc nghiệm bài 27 Công nghệ lớp 7 bài Chăm sóc rừng sau khi trồng có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Sau khi trồng cây gây rừng từ 1-3 tháng, thời gian chăm sóc cây là:
Câu 2. Với cây trồng phân tán, làm rào bảo vệ bằng cách:
Câu 3. Số lần cần chăm sóc cây rừng sau khi trồng ở năm thứ nhất và năm thứ hai là:
Câu 4. Các công việc chăm sóc cây rừng sau khi trồng gồm mấy bước?
Câu 5. Số lần cần chăm sóc cây rừng sau khi trồng ở năm thứ ba và năm thứ tư là:
Câu 6. Bao lâu sau khi trồng cây cần phải làm cỏ xung quang gốc cây?
Câu 7. Độ sâu xới đất cần phải đạt được là:
Câu 8. Khi chăm sóc cây rừng sau khi trồng, thời gian cần phải bón thúc là:
Câu 9. Trong tỉa và dặm cây, nếu hố có nhiều cây ta phải:
Câu 10. Trong tỉa và dặm cây, nếu hố có cây chết ta phải:

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 27: Chăm sóc rừng sau khi trồng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6D
Câu 2CCâu 7B
Câu 3BCâu 8A
Câu 4ACâu 9D
Câu 5ACâu 10C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X