Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 19 : Máy thu thanh

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 12 bài 19 Máy thu thanh có đáp án

Câu 1. Chọn đáp án đúng: Trong điều chế biên độ:
Câu 2. Chọn đáp án đúng: Trong điều chế tần số:
Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng:
Câu 4. Nhiệm vụ của khối dao động ngoại sai:
Câu 5. Sóng cao tần do khối dao động ngoại sai tạo ra cao hơn sóng định thu một trị số không đổi:
Câu 6. Sóng ra khỏi khối trộn sóng là:
Câu 7. Sóng ra khỏi khối tách sóng là:
Câu 8. Khối nào sau đây không thuộc sơ đồ khối máy thu thanh:
Câu 9. Khối chọn sóng có nhiệm vụ
Câu 10. Phát biểu nào sau đây sai

đáp án Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 19 : Máy thu thanh

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6B
Câu 2BCâu 7C
Câu 3DCâu 8C
Câu 4ACâu 9A
Câu 5BCâu 10D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X