Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 4 có đáp án

Đề trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 4 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 4 Công nghệ lớp 11 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Mặt cắt là gì?

A. Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt

B. Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng hình chiếu

C. Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm dưới mặt phẳng hình chiếu

D. Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm dưới mặt phẳng cắt

Câu 2. Hình cắt là gì?

A. Là hình biểu diễn mặt cắt

B. Là hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt

C. Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt

D. Là hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể trước mặt phẳng cắt

Câu 5. Đâu là hình cắt đã học trong chương trình công nghệ 11?

A. Hình cắt toàn bộ

B. Hình cắt một nửa

C. Hình cắt cục bộ

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Đặc điểm mặt cắt chập?

A. Vẽ trên hình chiếu tương ứng

B. Đường bao vẽ bằng nét liền mảnh

C. Ứng dụng trong trường hợp vẽ mặt cắt có hình dạng đơn giản

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời?

A. Vẽ trên hình chiếu tương ứng

B. Đường bao vẽ bằng nét đứt

C. Liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hình cắt toàn bộ dùng một mặt phẳng cắt

B. Hình cắt một nửa dùng hai nửa mặt phẳng cắt vuông góc

C. Hình cắt cục bộ dùng một phần mặt phẳng cắt

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Chọn phát biểu sai về hình cắt một nửa:

A. Có hình biểu diễn gồm một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu

B. Dùng để biểu diễn vật thể đối xứng

C. Đường phân cách trên hình biểu diễn của hình cắt một nửa vẽ bằng nét gạch chấm mảnh

D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 10. Tên mặt cắt đã học trong chương trình công nghệ 11 là:

A. Mặt cắt chập

B. Mặt cắt rời

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 4: Mặt cắt và hình cắt

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2BCâu 7C
Câu 3ACâu 8D
Câu 4BCâu 9D
Câu 5DCâu 10C

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X