Chủ đề 6 Lịch sử 10 Cánh Diều: Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858)

Chủ đề 6 Lịch sử 10 Cánh Diều: Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858) gồm bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án chi tiết để học sinh tham khảo.

Câu 1. Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc được hình thành ở khu vực nào sau đây?
Câu 2. Điều kiện tự nhiên nào sau đây không phải là cơ sở hình thành nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc?
Câu 3. Cơ sở kinh tế tác động đến sự hình thành nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc là
Câu 4.

Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc được hình thành trên cơ sở xã hội nào sau đây?

Câu 5. Đặc trưng về cư trú và di chuyển của cư dân trong nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc là
Câu 6. Nội dung nào sau đây không thể hiện nét tiêu biểu về đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang - Âu Lạc?
Câu 7. Những biểu hiện nào sau đây cho thấy nước Âu Lạc có bước phát triển hơn so với nước Văn Lang?
Câu 8. Nền văn minh Chăm-pa được hình thành ở khu vực nào của Việt Nam hiện nay?
Câu 9. Điều kiện tự nhiên nào sau đây không phải là cơ sở hình thành của nền văn minh Chăm-pa?
Câu 10. Cơ sở dân cư của nền văn minh Chăm-pa là
Câu 11. Những thành tựu tiêu biểu về thủ công nghiệp của cư dân Chăm-pa là kĩ thuật
Câu 12. Nền văn minh Phù Nam được hình thành ở khu vực nào của Việt Nam hiện nay?
Câu 13. Nội dung nào sau đây phản ảnh không đúng cơ sở hình thành của nền văn minh Phù Nam?
Câu 14. Văn minh Chăm-pa và văn minh Phù Nam đều chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của văn minh
Câu 15.

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về khái niệm văn minh Đại Việt?

Câu 16. Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc là cơ sở hình thành và phát triển của nền văn minh Đại Việt vì
Câu 17.

Yếu tố quyết định sự phát triển rực rỡ của nền văn minh Đại Việt là

Câu 18.

Tại sao nói nền độc lập, tự chủ là cơ sở của nền văn minh Đại Việt?

Câu 19.

Người Việt đã tiếp thu có chọn lọc tinh hoa của văn minh Trung Hoa trên những lĩnh vực nào sau đây để làm phong phú nền văn minh Đại Việt?

Câu 20.

Người Việt đã tiếp thu có chọn lọc tinh hoa của văn minh Ấn Độ trên những lĩnh vực nào sau đây để làm phong phủ nền văn minh Đại Việt?

Câu 21. Nền văn minh Đại Việt phát triển mạnh mẽ và toàn diện trong giai đoạn nào sau đây?
Câu 22.

Một trong những thành tựu tiêu biểu về chính trị của tiền văn minh Đại Việt là

Câu 23. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng thành tựu trong lĩnh vực kinh tế Đại Việt (thế kỉ X - giữa thế kỉ XIX)?
Câu 24.

Thành tựu về giáo dục, khoa cử của văn minh Đại Việt (thế kỉ X- giữa thế kỉ XIX) là

Câu 25. Một trong những tác phẩm y học tiêu biểu của văn minh Đại Việt được biên soạn trong giai đoạn thế kỉ XV-XVIII là
Câu 26. Nét độc đáo trong nghệ thuật kiến trúc Đại Việt (thế kỉ X- giữa thế kỉ XIX) là
Câu 27.

Nội dung nào sau đây không phải là tín ngưỡng của cư dân trong nền văn minh Đại Việt?

Câu 28.

Một trong, những thành tựu quan trọng về kiến trúc của tiền văn minh Đại Việt là

Câu 29.

Nhận xét nào đúng khi nói về đặc điểm của nền văn minh Đại Việt?

Câu 30.

Nội dung nào sau đây không phải là cơ sở hình thành nền văn minh Đại Việt?

Câu 31.

Nội dung nào sau đây là một trong những cơ sở của việc hình thành nền văn minh Đại Việt?

Câu 32.

Hiện vật nào sau đây tiêu biểu cho trình độ chế tác của cư dân Văn Lang - Âu Lạc.

đáp án Trắc nghiệm Chủ đề 6 Lịch sử 10 Cánh Diều

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 17B
Câu 2DCâu 18B
Câu 3DCâu 19A
Câu 4ACâu 20C
Câu 5BCâu 21C
Câu 6ACâu 22C
Câu 7DCâu 23A
Câu 8ACâu 24A
Câu 9BCâu 25A
Câu 10CCâu 26C
Câu 11ACâu 27D
Câu 12ACâu 28A
Câu 13DCâu 29A
Câu 14BCâu 30C
Câu 15BCâu 31A
Câu 16ACâu 32A

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Các đề khác

X