Trắc nghiệm bài Trình bày về một vấn đề

Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài Trình bày về một vấn đề giúp ôn tập và củng cố kiến thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10

Câu 1. Dòng nào không nêu đúng yêu cầu cần thực hiện khi trình bày một vấn đề?
Câu 2. Câu hỏi nào dưới đây không nhằm trực tiếp định hướng cụ thể cho việc tìm hiểu đối tượng, hoàn cảnh khi trình bày một vấn đề?
Câu 3. Dòng nào không nêu đúng yêu cầu cụ thể về việc chuẩn bị nội dung thông tin cần truyền đạt khi trình bày một vấn đề?
Câu 4. Dòng nào không nêu đúng yêu cầu cụ thể về việc chuẩn bị biện pháp, kĩ thuật, cách thức trình bày một vấn đề?
Câu 5. Dòng nào không nêu đúng yêu cầu cụ thể về việc khai thác yếu tố biểu cảm và "phi ngôn ngữ" khi trình bày một vấn đề?
Câu 6. Dòng nào không nêu đúng và thiếu tính thực tế các bước chuẩn bị chủ yếu trước khi tiến hành trình bày một vấn đề?
Câu 7. Dòng nào không nêu đúng tác dụng cụ thể của việc lập đề cương (dàn ý)?
Câu 8. Trong các phần của đề cương bài nói, phần nào quan trọng nhất xét về mặt truyền tải thông tin?
Câu 9. Trong các phần của đề cương bài nói, phần nào có tác dụng minh họa và làm sáng tỏ thêm cho mục đích cần truyền đạt?
Câu 10. Trong các phần của đề cương bài nói, phần nào thể hiện rõ nhất tiềm năng thông tin của người nói?

đáp án Trắc nghiệm bài Trình bày về một vấn đề

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6D
Câu 2DCâu 7A
Câu 3DCâu 8B
Câu 4BCâu 9D
Câu 5CCâu 10C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X