Trắc nghiệm bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật giúp ôn tập và củng cố kiến thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10

Câu 1. Ngôn ngữ nghệ thuật được sử dụng trước hết trong lĩnh vực nào?

A. Các văn bản hành chính, pháp luật.

B. Các văn bản báo chí, tuyên truyền.

C. Các văn bản thơ, văn xuôi, kịch.

D. Các văn bản khoa học, chinh luận.

Câu 2. Ngôn ngữ nghệ thuật còn được gọi là:

A. Ngôn ngữ văn chương

B. Ngôn ngữ văn học

C. Ngôn ngữ thơ

D. Cả A, B đều đúng

Câu 3. Chức năng chính của ngôn ngữ nghệ thuật là gì?

A. Giải trí, tuyên truyền

B. Nhận thức, giao tiếp

C. Thông tin, thẩm mĩ

D. giáo dục, tuyên truyền

Câu 4. Dòng nào nêu đúng nội dung tính đa nghĩa của ngôn ngữ nghệ thuật?

A. Khả năng gợi ra nhiều nghĩa, nhiều cách hiểu khác nhau từ một văn bản, tác phẩm.

B. Khả năng gợi lên sự liên tưởng, tưởng tượng từ sự vật này khiến người đọc nghĩ đến sự vật khác.

C. Khả năng diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau về cùng một sự vật được miêu tả trong tác phẩm văn học.

D. Khả năng sử dụng nhiều từ, ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa của tác giả trong tác phẩm.

Câu 5. Tính cá thể hóa của ngôn ngữ nghệ thuật được hiểu là:

A. Những cách thức phản ánh đời sống khác nhau trong tác phẩm văn học của các tác giả.

B. Những cách sử dụng các biện pháp tu từ của mỗi tác giả trong các tác phẩm văn học.

C. Những dấu ấn riêng của tác giả trong việc diễn đạt bằng ngôn ngữ qua các tác phẩm văn học.

D. Dấu ấn về tính cách con người thật ngoài đời của tác giả để lại trong tác phẩm văn học.

Câu 6. Điểm khác biệt nhất của ngôn ngữ nghệ thuật so với các phong cách ngôn ngữ khác?

A. Dùng nhiều từ tượng thanh

B. Dùng nhiều từ tượng hình

C. Dùng nhiều từ láy

D. Dùng nhiều biện pháp tu từ

Câu 7. Khi nói: Đây giọng thơ Tố Hữu, kia giọng thơ Chế Lan Viên; đây ngôn ngữ Nguyễn Tuân, còn kia văn Vũ Trọng Phụng...là người ta muốn nói tới:

A. Tính hình tượng của ngôn ngữ nghệ thuật.

B. Tính cá thể hóa.

C. Tính truyền cảm của ngôn ngữ văn học.

D. Tính đa nghĩa của ngôn ngữ văn chương.

Câu 8. Câu nào diễn đạt đúng bản chất của ngôn ngữ nghệ thuật?

A. Ngôn ngữ nghệ thuật chính là ngôn ngữ đời thường.

B. Ngôn ngữ nghệ thuật tách biệt hẳn với ngôn ngữ đời thường.

C. Ngôn ngữ nghệ thuật được chắt lọc ra từ ngôn ngữ đời thường.

D. Ngôn ngữ nghệ thuật là nguồn gốc của ngôn ngữ đời thường

đáp án Trắc nghiệm bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6D
Câu 2ACâu 7B
Câu 3CCâu 8C
Câu 4ACâu 9D
Câu 5CCâu 10C

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X