Trắc nghiệm bài Luyện tập liên kết câu và liên kết đoạn văn

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập bài Luyện tập liên kết câu và liên kết đoạn văn có đáp án.

Câu 3. Ý nào sau đây nêu chưa đúng về sự liên kết trong một văn bản?

A. Các đoạn văn phải phục vụ một chủ đề chung của văn bản, các câu phải phục vụ chủ đề của đoạn văn.

B. Các đoạn văn và các câu phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.

C. Các đoạn văn phải trình bày các vấn đề khác nhau, hướng tới những chủ đề riêng biệt.

D. Các đoạn văn trong văn bản cũng như các câu trong một đoạn văn phải liên kết chặt chẽ với nhau về nội dung và hình thức.

Câu 9. Từ ngữ được thay thế cho trong câu trên là:

A. Cụm danh từ

B. Cụm tính từ

C. Cụm động từ

D. Cụm chủ vị

đáp án Trắc nghiệm bài Luyện tập liên kết câu và liên kết đoạn văn

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6A
Câu 2ACâu 7C
Câu 3CCâu 8D
Câu 4CCâu 9A
Câu 5C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X