Trắc nghiệm Tin học 6 bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tin học 6 bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

Câu 1. Các thao tác chính với tệp và thư mục là:

A. Xem, duyệt thông tin về các tệp và thư mục.

B. Tạo mới, xóa, đổi tên.

C. Sao chép, di chuyển.

D. Tất cả đáp án trên

Câu 2. Hệ điều hành tổ chức sắp xếp thông tin theo cấu trúc nào?

A. Hình cây

B. Hình tròn

C. Hình Vuông

D. Hình tháp

Câu 3. Tổ chức các tệp trong các thư mục có lợi ích gì?

A. Máy tính hoạt động nhanh hơn

B. Cho phép tổ chức thông tin một cách có trật tự và người sử dụng dễ dàng tìm lại các tệp hơn

C. Tiết kiệm dung lượng thông tin trên thiết bị lưu trữ

D. Cả A và C đều đúng

Câu 4. Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào là đúng khi nói về đường dẫn?

A. Đường dẫn là dãy các tên thư mục và tên các thư mục con lồng nhau và cách nhau bằng dấu \, bắt đầu bằng tên thư mục xuất phát và kết thúc bằng tên một thư mục hay tệp tin

B. Đường dẫn là dãy các tên thư mục và tên các thư mục con lồng nhau và cách nhau bằng dấu cách (dấu trắng)

C. Đường dẫn là dãy các tên thư mục và tên các thư mục con lồng nhau và cách nhau bằng dấu /

D. Đường dẫn là dãy các tên thư mục và tên các thư mục con lồng nhau và không cần dấu cách (dấu trắng)

Câu 5. Tệp tin (File) là

A. Một tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài

B. Đơn vị lưu trữ do hệ điều hành quản lí

C. Một thành phần của thiết bị ngoại vi

D. Cả A và B

Câu 6. Thư mục nằm bên trong thư mục khác được gọi là:

A. Thư mục mẹ

B. Thư mục con

C. Thư mục bố

D. Tất cả đều sai

Câu 7. Giữa phần tên và phần mở rộng của tệp được phân cách bởi dấu:

A. dấu hai chấm (:)

B. dấu chấm (.)

C. dấu sao (*)

D. dấu phẩy (,)

Câu 8. Phần mở rộng của tên tệp thường thể hiện:

A. Kiểu tệp.

B. Ngày/giờ thay đổi tệp.

C. Kích thước của tệp.

D. Tên thư mục chứa tệp.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về thư mục?

A. Thư mục có thể chỉ có các tệp tin

B. Thư mục chỉ có các thư mục con

C. Thư mục có các thư mục con và tệp tin với số lượng không hạn chế tùy theo dung lượng của đĩa

D. Thư mục chỉ có một thư mục con và nhiều tệp tin

Câu 10. Đâu là đường dẫn đúng?

A. D:\Sach\tin\lop6

B. D:/Sach/tin/lop6

C. D:Sach\tin\lop6

D. D:|Sach|tin|lop6

đáp án Trắc nghiệm Tin học 6 bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6B
Câu 2ACâu 7B
Câu 3BCâu 8A
Câu 4ACâu 9C
Câu 5DCâu 10A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X