Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 5 (có đáp án)

Đề trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng số 5 giúp bạn ôn tập trước khi bước vào kì kiểm tra sát hạch

Câu 1. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, ai là người phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng, trong trường hợp thiết kế 2 bước
Câu 2. Trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng thì ai là người phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình?
Câu 3. Tổ chức nào không được thực hiện thẩm tra thiết kế, dự toán công trình X?
Câu 4. Thiết kế xây dựng công trình không được thay đổi khi nào?
Câu 5. Đối với trường hợp thiết kế 1 bước thì thiết kế bản vẽ thi công được lập trên cơ sở nào?
Câu 6. Theo phân cấp công trình, kho chứa vật liệu nổ thuộc cấp đặc biệt của dự án sản xuất thuốc nổ, theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Công thương thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình này, vậy những công trình còn lại của dự án này thì cơ quan nào thẩm định?
Câu 7. Trường hợp nào khi điều chỉnh thiết kế phải trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định lại?
Câu 8. Chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt cùng với phê duyệt thiết kế, dự toán hay phê duyệt riêng?
Câu 9. Trước khi trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế, chủ đầu tư có cần phải thuê tư vấn thẩm tra hay không?
Câu 10. Nhà ở riêng lẻ có quy mô thế nào thì phải do chủ đầu tư tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn công trình và công trình lân cận?
Câu 11. Thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. Trong trường hợp, khi thi công xây dựng phát sinh điều chỉnh khối lượng nhưng không ảnh hưởng tới an toàn công trình thì phải trình cơ quan nào thẩm định lại trước khi phê duyệt điều chỉnh?
Câu 12. Cá nhân có trình độ cao đẳng, trung cấp được chủ trì thiết kế công trình cấp mấy?
Câu 13. Chủ đầu tư không có quyền nào dưới đây?
Câu 14. Chủ đầu tư không có trách nhiệm nào dưới đây?
Câu 15. Nhà thầu khảo sát xây dựng có quyền nào dưới đây?
Câu 16. Nhà thầu khảo sát có nghĩa vụ gì ?
Câu 17. Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng các yêu cầu nào?
Câu 18. Trường hợp nào khi xây dựng nhà ở riêng lẻ hộ gia đình không được tự tổ chức thiết kế xây dựng?
Câu 19. Người nào có thẩm quyền quyết định việc thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng?
Câu 20. Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước, có công trình cấp cao nhất là cấp II do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư thì phải trình cơ quan nào thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng?
Câu 21. Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước, có công trình cấp cao nhất là cấp I do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư thì phải trình cơ quan nào thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng?
Câu 22. Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện nhóm A sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, có công trình cấp cao nhất là cấp II do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư thì phải trình cơ quan nào thẩm định thiết kế cơ sở?
Câu 23. Chủ đầu tư có quyền gì trong công tác thiết kế xây dựng?
Câu 24. Chủ đầu tư không phải có trách nhiệm gì trong công tác thiết kế xây dựng?
Câu 25. Để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cá nhân phải đáp ứng được điều kiện gì?

đáp án Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 5 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 14D
Câu 2ACâu 15D
Câu 3ACâu 16A
Câu 4CCâu 17D
Câu 5ACâu 18C
Câu 6ACâu 19C
Câu 7ACâu 20B
Câu 8CCâu 21A
Câu 9CCâu 22A
Câu 10CCâu 23C
Câu 11ACâu 24D
Câu 12CCâu 25D
Câu 13D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X