Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 35 (có đáp án)

Đề trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng số 35 giúp bạn ôn tập trước khi bước vào kì kiểm tra sát hạch

Câu 1. Trên đường thẳng trong khu gian đối với đường sắt khổ 1435 mm, khoảng cách tim đường tương ứng với các cấp đường không được nhỏ hơn giá trị nào?
Câu 2. Trên đường thẳng trong khu gian đối với đường sắt khổ 1000 mm, khoảng cách tim đường tương ứng với các cấp đường không được nhỏ hơn giá trị nào?
Câu 3. Khi chiều dài cống thoát nước qua nền đường sắt từ 10 – 20 m thì đường kính tối thiểu của cống phải là bao nhiêu?
Câu 4. Khổ đường sắt được định nghĩa là:
Câu 5. Đối với đường sắt làm mới, cải tạo và sửa chữa lớn, cho phép sai lệch khoảng cách má trong giữa 2 ray là bao nhiêu?
Câu 6. Siêu cao ray lưng trên đường cong lớn nhất đối với đường sắt là:
Câu 7. Đối với đường sắt làm mới hoặc cải tạo, sai lệch cho phép về độ cao mặt ray so với tiêu chuẩn quy định là bao nhiêu đối với khổ đường 1000 mm và 1435 mm?
Câu 8. Trong điều kiện thông thường, độ dốc tối đa của đường chính tuyến đường sắt đô thị loại MRT là giá trị nào?
Câu 9. Trong điều kiện địa hình khó khăn, độ dốc tối đa của đường chính tuyến đường sắt đô thị loại MRT không được vượt quá giá trị nào?
Câu 10. Chiều rộng mặt nền đường của chính tuyến của đường sắt đô thị trong khu đoạn đường đắp, đường đào tiêu chuẩn là bao nhiêu?
Câu 11. Chiều rộng mặt nền đường tối thiểu của chính tuyến của đường sắt đô thị trong khu đoạn cầu cao là bao nhiêu?
Câu 12. Trong trường hợp địa hình khó khăn, bán kính đường cong nằm trên đường chính tuyến đường sắt đô thị (loại MRT) không nhỏ hơn:
Câu 13. Ở khu vực rừng núi, đoạn trước và sau ga trong trường hợp khó khăn thì độ dốc dọc tối đa của đường chính tuyến tương ứng với các cấp đường: cao tốc, cận cao tốc, cấp 1, cấp 2, cấp 3 đường sắt khổ 1435 mm là bao nhiêu?
Câu 14. Ở khu vực rừng núi, đoạn trước và sau ga trong trường hợp khó khăn thì độ dốc dọc tối đa của đường chính tuyến tương ứng với các cấp đường: cấp 1, cấp 2, cấp 3 của đường sắt khổ 1000 mm là bao nhiêu?
Câu 15. Ở khu vực rừng núi, đoạn trước và sau ga trong trường hợp khó khăn thì bán kính đường cong nằm tối thiểu của đường chính tuyến tương ứng với các cấp đường: cận cao tốc, cấp 1, cấp 2, cấp 3 của đường sắt khổ 1435 mm là bao nhiêu?
Câu 16. Ở khu vực rừng núi, đoạn trước và sau ga trong trường hợp khó khăn thì bán kính đường cong nằm tối thiểu của đường chính tuyến tương ứng với các cấp đường: cấp 1, cấp 2, cấp 3 của đường sắt khổ 1000 mm là bao nhiêu?
Câu 17. Khẩu độ thoát nước dùng trong thiết kế cầu là gì?
Câu 18. Chiều cao đáy dầm của kết cấu nhịp cầu vượt sông được xác định như thế nào?
Câu 19. Cao độ đáy dầm của cầu vượt qua đường bộ xác định như thế nào?
Câu 20. Mức nước thông thuyền dưới cầu được xác định như thế nào?
Câu 21. Độ võng cho phép đối với tất cả các loại kết cấu nhịp cầu là bao nhiêu?
Câu 22. Để đảm bảo thoát nước khỏi mặt cầu, hệ thống ống thoát nước phải đáp ứng những yêu cầu gì?
Câu 23. Bản bê tông mặt cầu của cầu dầm được phép tính theo phương pháp gần đúng bằng cách chia thành các dải bản tương đương. Chiều rộng của dải bản tương đương cầu dầm bê tông được lấy bằng bao nhiêu?

đáp án Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 35 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 13D
Câu 2CCâu 14A
Câu 3CCâu 15D
Câu 4DCâu 16C
Câu 5CCâu 17C
Câu 6DCâu 18D
Câu 7BCâu 19D
Câu 8CCâu 20D
Câu 9CCâu 21A
Câu 10BCâu 22D
Câu 11ACâu 23C
Câu 12B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X